FORTSATT POSITIV UTVECKLING UNDER TREDJE KVARTALET

VD Ulf Kindefält kommenterar:

Intensiteten i marknaden är fortsatt stark och allt fler kommuner efterfrågar Bolagets eHälsolösning för beroendevården. Nettotillväxten på 5% av aktiva licenser var svagare än väntat under tredje kvartalet men licenstillväxten under oktober och november månad tyder på ett starkare fjärde kvartal. Stort och engagerat deltagande märks vid våra webinarier och vid de fysiska kundmöten som nu blivit frekventa igen. Möjligheten att förvalta och utveckla befintliga kunder har kunnat skötas effektivt med digitala metoder under pandemin. Dock har tillväxten av nya kommunavtal inte varit lika stark som tidigare år. Vi ser nu ett uppdämt intresse som inneburit många fysiska kundmöten under tredje kvartalet och som väntas resultera i licenstillväxt under avslutningen av året. Jämfört med tredje kvartalet 2020 är tillväxten 33%. Totalt antal aktiva licenser i slutet av tredje kvartalet var 760 och antalet kommunavtal 143. Under tredje kvartalet ser vi även att dialogen med flera större kommuner tillkommit och som vi ser goda möjligheter att utmynna i avtal under de kommande månaderna. Inköps och utvärderingsprocesserna är vanligtvis mer komplexa i större kommuner men potentialen förstås större. Vår organisation har kunnat utvecklas starkt trots pandemin och vi har goda förutsättningar att hantera de intressanta och inspirerande möjligheter som dessa större kunder innebär.

 Andelen Previct Family motsvarar ca 5% av alla licenser och fortsätter att öka. Att komplettera behandlingen av beroende med att även ge medberoende en möjlighet att kommunicera och få stöd av professionella behandlare efterfrågas allt mer. Vi ser även att andelen 12-månaders abonnemang stadigt växer och nu är ca 60%. Det innebär att Previct alltmer ses som en naturlig del i kommunernas beroendevård och att arbetssättet kommit för att stanna. Nyttjandet får en stabilare utveckling vilket samtidigt stimulerar fortsatt utveckling och höjd nyttjandegrad.

Under det tredje kvartalet 2021 uppgick nettoomsättningen till 6,2 miljoner kronor vilket är ca 5% bättre än föregående kvartal och motsvarar en tillväxt på 19% jämfört med samma period 2020. Sett till omsättningen är det tredje kvartalet det hittills bästa i Kontigo Cares historia.

Samarbetet med A-Klinikka i Finland utvecklas under hösten med en avsiktsförklaring att tillsammans sondera möjligheter till pilotprojekt i Tyskland och i nästa fas de baltiska staterna. Kontigo Care’s ansvar är de regulatoriska anpassningarna som behövs utöver översättning av programvara. A-Klinikka med välutvecklade nätverk i Tyskland har förutsättningarna för etablering av samarbete med lokala aktörer och samarbetspartner. Den goda skalbarheten i Previct ger oss bra möjligheter att etablera oss på nya marknader. Senaste exemplet är pilotprojektet i Nederländerna med beroendekliniken Ready for Change med en väletablerad position i marknaden. Möjligheterna till en stark expansion i Nederländerna är spännande. Pilotprojektet som löper under nio månader har tydliga möjligheter att skalas upp i ett fullskaligt införande inom kliniken och spridning till flera andra aktörer i samma marknad. Initiativ finns även i andra marknader inom och utanför EU. Förutsättningarna är dock enklast i Europa. Förhoppningsvis kan ett eller flera pilotprojekt etableras även i ytterligare någon europeisk marknad under de kommande kvartalen.

 Vi gläds åt det färska avtalet med Oriola och möjligheten till samarbete för att nå större grupper som idag inte erbjuds hjälp via kommunens socialtjänst eller då individen önskar ett diskret alternativ. Oriola kommer erbjuda arbetsgivare en möjlighet att låta medarbetare få vårdstöd på distans i kombination med nykterhetsmonitorering på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Vi bedömer att detta har möjlighet att adressera en betydande ny målgrupp som tidigare haft endast kostsamma alternativ.

Satsningen att investera i den egenutvecklade AI-baserade tekniken för iris och pupilldetektion är ett genombrott. Att bolaget med egna resurser kunnat ta tekniken till denna nivå på relativt kort tid är ett klart styrkebesked. Den påtagliga ökningen av drogberoende som vår stora kundbas beskriver gör att efterfrågan för en drognykterhetsapplikation succesivt ökat under de senaste åren. Att kunna monitorera drognykterhet ofta i blandmissbruk tillsammans med Previcts kapacitet att följa mående och andra variabler kopplade till beroendeproblematiken och samtidigt med AI-baserade prediktioner för återfall gör Previct unikt på en global nivå.

Möjligheter till fortsatt tillväxt i den svenska marknaden och i flera olika internationella marknader är inspirerande. Marknaden för banbrytande digitala vårdkoncept har fått en injektion under pandemin men det stora genomslaget är fortfarande framför oss.

Ulf Kindefält, VD, Kontigo Care AB (publ)

• Kontigo Cares omsättning för det tredje kvartalet 2021 uppgick till KSEK 6 240 (5 228). Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till 17 928 (14 711). Tillväxttakten för niomånadersperioden 2021, jämfört med niomånadersperioden 2020 uppgick till 22%. Nettoomsättningen per land uppgår till KSEK 16 827 i Sverige, KSEK 1 090 i Finland och KSEK 12 Norge.

 • Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2021 var KSEK 355 (197) och för niomånadersperioden KSEK -663 (-1 060). Nettoresultatet för det tredje kvartalet 2021 uppgick till KSEK 345 (176) och för niomånadersperioden till KSEK -701 (-1 131) eller SEK -0,03 (-0,05) per aktie.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det tredje kvartalet 2021 till KSEK 31 (889) och för niomånadersperioden till KSEK 2 620 (2 519) eller SEK 0,11 (0,11) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets slut till KSEK 7 901 (4 546) vilket motsvarar SEK 0,33 (0,20) per aktie.

• Eget kapital uppgick vid periodens utgång till KSEK 18 881 (15 429) eller SEK 0,79 (0,67) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 67 % (64 %).

• Licenstillväxten fortsatte under tredje kvartalet 2021. Licenstillväxten på den finska marknaden ökade i enlighet med avtalet med A-Klinikka från och med augusti. Nettotillväxten av antalet licenser under kvartalet i den svenska marknaden är 2% jämfört med senaste kvartalsskifte. Jämfört med slutet av tredje kvartalet 2020 har licenstillväxten varit 25% i Sverige. Totalt var tillväxten i licenser 5% för tredje kvartalet och 33% över de senaste 12 månaderna. Andelen Previct Family fortsätter att öka men Previct Alkohol omfattar fortsatt ca 95% av alla licenser.

 • Resultatet utvecklas enligt plan under tredje kvartalet. Investering i förstärkt försäljnings- och utvecklingskapacitet som beslutades i slutet av 2020 belastar fortsatt resultatet under 2021.

• Vid slutet av tredje kvartalet 2021 var MRR MSEK 2,06 att jämföra med slutet av andra kvartalet 2021 då MRR var MSEK 2,02 (+2,0%). Motsvarande värde i slutet av tredje kvartalet 2020 var MSEK 1,80 vilket innebär en tillväxt i MRR på 14,4%.

 • I tredje kvartalet 2021 tillkom ytterligare två ramavtal med svenska kommuner utöver ett antal avtal med oberoende beroendeterapeuter. Bolaget har totalt 143 avtal motsvarande 49% av Sveriges kommuner och som tillsammans omfattar ca 4,3 miljoner invånare.

• En avsiktsförklaring om att tillsammans sondera marknaden i Tyskland och de baltiska staterna har tecknats med den finska samarbetspartnern A-Klinikka. Målsättningen är att i första fasen initiera ett pilotprojekt i Tyskland.

 • Per dagen för denna rapports undertecknande har Kontigo Care sett vissa effekter av pandemin. Leverans av vissa komponenter till bolagets i Sverige producerade hårdvara har försenats. Med viss försening beräknas slutleverans av nyproduktion kunna ske i fjärde kvartalet 2021. Försörjningen av hårdvara är dock säkrad för det kommande året. Planering av kommande nyproduktion pågår och inköp av komponenter för produktion under 2022 är påbörjad. Sammantaget är tillgången till hårdvara under god kontroll.

• Intresset för digitala hjälpmedel inom vården har haft en positiv utveckling under pandemin vilket även märks inom beroendevården. Att kunna dra fördel av möjligheten att mäta och coacha på distans och samtidigt förutse återfall har etablerats under de senaste åren.

• Bolagets styrelse beslutade i början av oktober att intensifiera utvecklingen av funktionen för mätning av ögon och pupill via mobiltelefon. Den AI-baserade funktionen som utvecklats internt med egna resurser under 2021 kommer vidareutvecklas under 2022 till nästa fas. Investering i ytterligare utvecklingskompetens och andra relaterade kostnader kommer ske under fjärde kvartalet 2021 men fram för allt under kommande år som förberedelse för en klinisk studie.

• Efter periodens slut har ytterligare två kommunavtal tecknats. Därmed finns nu totalt 145 ramavtal med svenska kommuner.

• Ett avtal om ett pilotprojekt har tecknats i Nederländerna med beroendevårdskliniken Ready for Change. Projektet löper över nio månader och värdet summeras till ca 600 000 kr.

• Ett samarbetsavtal har tecknats med Oriola om att erbjuda eHälsotjänsten Previct till arbetsgivare tillsammans med en vårdtjänst på distans på den svenska marknaden.

Rapporten återfinns på bolagets hemsida, se http://ir.kontigocare.com/investor-relations-2/finansiella-rapporter-och-dokument/

För mer information, vänligen kontakta:  Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 19 november 2021, kl. 08:30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB, tel 08-684 211 10, e-post adviser@eminova.se.