STARKT RESULTAT TREDJE KVARTALET 2022

VD Ulf Kindefält kommenterar:

Positivt resultat på 2,7 miljoner under årets första nio månader och tredje kvartalet i följd med positivt resultat. Stabil ökning av försäljning i kombination med hög bruttomarginal ger resultat. Kassaflödet från löpande verksamhet genererade 5,3 miljoner under samma period.

Nettoomsättningen under det tredje kvartalet var dock marginellt svagare än föregående kvartal men det näst bästa i bolagets historia. Totalt har omsättningen vuxit 57% sedan första kvartalet 2020 och med en genomsnittlig tillväxt på 5,7% per kvartal under samma tid. Utfallet i det tredje kvartalet präglas av att pilotprojektet i Nederländerna som planerat avslutades i augusti och att nettotillväxten hos befintliga kommunkunder var ovanligt svag under sommaren. Ett omförhandlat avtal med en privat aktör inom beroendevården i Sverige innebar att antalet aktiva licenser minskade för perioden. Samtidigt kunde vi se en ökad efterfrågan direkt från klient, anhöriga och arbetsgivare som kunnat omvandlats till nya licenser via kommuner, Oriola eller andra oberoende beroendebehandlare.

Utvecklingen i Finland avseende nya samarbeten med välfärdregioner löper på som planerat för vår finska partner. Förhoppningen är att detta ska driva på utvecklingen i den finska marknaden framöver. Pilotprojektet i Nederländerna avslutades som nämnts under kvartalet. Beslut om eventuellt permanent införande av Previct® i en kommande on-linetjänst utvärderas. Dialoger pågår parallellt med andra aktörer i den nederländska marknaden.

Under det tredje kvartalet 2022 uppgick nettoomsättningen till 7,2 miljoner kronor vilket är i nivå med föregående kvartal och motsvarar en tillväxt på 14,9% jämfört med samma period 2021. Den goda bruttomarginalen på drygt 86% och den höga skalbarheten ger fortsatt tydligt utslag i nettoresultatet vilket kan summeras till 2,7 MSEK för årets tre första kvartal. Att jämföra med -0,7 MSEK för samma period 2021. Flera andra projekt håller på att inledas och visar på sannolik fortsatt positiv tillväxt. Några projekt hade vi förhoppningar skulle inledas i september men kommer i gång först i fjärde kvartalet.

Antalet licenser minskade under det tredje kvartalet från 1001 till 896 vilket till största delen är kopplat till det avslutade pilotprojektet i Nederländerna samt till ett omförhandlat avtal med en privat aktör vilket vi dock har stora förhoppningar om kommer bidra med en tillväxt av licenser framöver. Totalt under perioden januari till september 2022 tillkom 89 nya licenser vilket är något lägre än samma period året innan. Jämfört med tredje kvartalet 2021 är tillväxten i antalet licenser 18%. Totalt antal aktiva licenser i slutet av tredje kvartalet var 896 och antalet kommunavtal 154, varmed Previct® nu erbjuds i 53% av Sveriges kommuner. Inga nya avtal tecknades i det senaste kvartalet men två nya avtal tecknades efter periodens slut under tiden fram till denna rapport.

MRR (Monthly Recurring Revenue) sjönk från 2,46 MSEK vid senaste kvartalsskiftet till 2,31 MSEK den 30 sep. Vi sätter stor tilltro och vikt vid att till nästa kvartalsskifte säkra en ökad nettoomsättning och ett starkare MRR. MRR har vid rapportdagen åter stigit och är 2,37 MSEK och antalet licenser har ökat till 928.

 De digitala event som vi arrangerat speciellt i slutet av kvartalet har haft extra stort deltagande – och mer aktivt deltagande – vilket bekräftar att insikten om möjlighet till ökad effektivitet och positivt utfall med hjälp av digitala redskap i beroendevården stärks.

Det lyckade deltagandet i Socialchefsdagarna i Malmö under hösten 2021 följdes upp med deltagande även i årets upplaga i Göteborg i slutet av september. Intresset var i år ännu högre och bekräftade det stora intresset inom socialtjänsten. Under dagarna skapades ett stort antal nya relationer med befintliga kunder – speciellt på chefsnivå – vilket är viktigt för ytterligare skalning. Samtidigt kommer vi kunna inleda dialog och samarbeten med ännu fler kommuner tack vare denna aktivitet. Vi förfinar samtidigt vår digitala marknadsföring för att i olika sociala kanaler nå beslutsfattare och profession inom beroendevården och samtidigt synliggöra möjligheterna med Previct® för klienter, anhöriga och andra som har en vilja att stötta medmänniskor i en utsatt situation. Dessa och andra planerade marknadsinsatser bidrar till fortsatt tillväxt.

Antalet Previct® Family är stabilt i antal och motsvarar ca 11% av alla licenser men väntas öka successivt. Andelen 12-månaders abonnemang fortsätter också att växa och är nu ca 80%, vilket innebär ökad stabilitet och långsiktighet. Tillämpningen och etableringen av Previct® stärks.

Strategin att via samarbete med Oriola erbjuda en effektiv lösning för arbetsgivare vid behov av rehab-insats utvecklas som planerat. Marknadsföring i olika kanaler med inriktning mot arbetsgivare har redan genererat klientlicenser och väntas växa i betydelse. Under sommaren har vi noterat ett ökat inflöde av presumtiva klienter som sökt vägledning för att komma i kontakt med vårdgivare – offentliga eller privata. Typen av riktad kommunikation med denna grupp förfinas och utökas successivt. Målgruppen är stor och vi ser betydande potential att Previct® kommer vara en lösning för många.

Samarbetet tillsammans med A-Klinikka i Finland utvecklas, dels kopplat till utveckling av de nya välfärdsregionerna, men även som resultat av en ökad efterfrågan av digitala verktyg i samhället som stort. Samarbetet i den tyska och senare baltiska marknaden har skjutits framåt men förhoppningar om etablering av ett pilotprojekt i Tyskland i början av nästa år kvarstår. Fokuset på de nya välfärdsregionerna i Finland under hösten 2022 har gjort att en förskjutning i tid av Tysklandsplanerna skett.

I Sverige fokuseras på att fortsätta tillväxten till fler kommuner och inom befintliga kunder, samtidigt som dialog och samarbeten inletts med ett flertal regioner. Specialistvården och senare primärvården kommer växa i betydelse under de kommande åren. För att stärka vår konkurrensposition och uppfylla de krav som ställs inom regional vård på medicinsk teknik pågår en anpassning till det nya regulatoriska regelverket (MDR) som är obligatoriskt sedan 2021 och där befintliga produkter har respit till maj 2024. Samarbete har inletts med Notified Body TüV Süd och granskning och uppföljning följer planerna. Anpassningen och processen innebär ökade avgifter och externa konsultkostnader framöver och med tyngdpunkt de följande nio månaderna vilket belastar resultatet.

Previct® Drugs – satsningen i den egenutvecklade AI-baserade tekniken för iris- och pupill-detektion fortgår som planerat. Ny kunskap byggs löpande och anpassningar av tekniken pågår i högt tempo. Stora framsteg görs. Planerna för att teckna avtal med strategiskt utvald klinik för den kommande pilotstudien stärks. Sannolikt startar studien i slutet av januari. Totala investeringar i projektet under 2022 uppgår under de första nio månaderna till 4,6 miljoner. De, av styrelsen, hittillls beslutade aktiviteterna under resterande delen av 2022 och första halvåret 2023 uppskattas till 12-16 miljoner kronor exklusive egen tid, och kommer finansieras med egna medel samt vid behov med extern lånefinansiering. Att addera möjligheten att monitorera drog och blandmissbruk gör Previct® unikt i marknaden och accelererar utvecklingen och bolagets framgång. Vi ser fortsatt stora möjligheter till expansion i den svenska och internationella marknaden genom att erbjuda en unik digital tjänst för förstärkt beroendevård.

Ulf Kindefält, VD, Kontigo Care AB (publ)

  • Monthly Recurring Revenue (MRR) uppgick till 2,31 (2,06) MSEK i slutet av kvartalet. Detta motsvarar en förändring jämfört med föregående kvartal på -6,1% och jämfört med samma kvartal föregående år på +12,1%.
  • Nettoomsättningen uppgick under det tredje kvartalet till 7,2 (6,2) MSEK, en förändring jämfört med föregående kvartal på -2% och jämfört med samma kvartal föregående år på +14,9%. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 21,3 (17,9) MSEK, en ökning jämfört med samma period föregående år på 18,7%.
  • Rörelseresultatet (EBIT) för det tredje kvartalet uppgick till 1,4 (0,4) MSEK och EBIT-marginalen var 19,2 (5,7)%. Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till 2,7 (-0,7) MSEK och EBIT-marginalen var 12,9 (neg)%.
  • Nettoresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 1,4 (0,3) MSEK eller 0,06 SEK (0,01) per aktie. Nettoresultatet för niomånadersperioden uppgick till 2,7 MSEK (-0,7) eller 0,11 SEK (-0,03) per aktie.
  • I perioden efter tredje kvartalet 2022 fram till rapportdatum tillkom ytterligare två ramavtal med svenska kommuner. Bolaget har nu totalt 156 kommunavtal motsvarande 54% av Sveriges kommuner och som tillsammans omfattar ca 4,9 miljoner invånare.
  • Under perioden oktober och november fram till rapportdagen har 33 licenser tillkommit och summeras till 928. Samtidigt har MRR ökat till 2,37 MSEK.
  • 17 november, dagen före rapportdag, meddelade Bolaget att banbrytande tekniska framsteg skett i utvecklingen av metoden för ögonanalys av drogbruk. Utvecklingsteamet har gjort stora tekniska framsteg i arbetet med att ta fram en produkt som använder iris- och pupilldetektion för att mäta drogonykterhet. Företaget har nu inlämnat flera patentansökningar till Patent- och registreringsverket (PRV) I Sverige. Fullständigt pressmeddelande finns på Bolagets hemsida.

Rapporten återfinns på bolagets hemsida, se https://ir.kontigocare.com/finansiella-rapporter-och-dokument/

För mer information, vänligen kontakta:  

Ulf Kindefält, Verkställande direktör

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ulf.kindefalt@kontigocare.com

Anja Peters Ohlsson, CFO och IR-ansvarig

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ir@kontigocare.com eller anja.peters@kontigocare.com

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 18 november 2022, kl. 08:30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.