Utvecklingsteamet på Kontigo Care AB (publ) har gjort stora tekniska framsteg i arbetet med att ta fram en produkt som använder iris- och pupilldetektion för att mäta drogonykterhet. Företaget har nu inlämnat flera patentansökningar till Patent- och registreringsverket (PRV) I Sverige. 

Beslutet att investera i egenutvecklad AI-baserade teknik för iris- och pupilldetektion är strategiskt fundamental för Kontigo Care AB, eftersom den adresserar framtidens substansmissbruk.  

Allt fler missbrukare blandar numera substanser av olika karaktär i sitt missbruk, olika narkotiska preparat och alkohol. Blandberoendet finns idag i alla samhällsklasser och åldrar. Psykisk ohälsa, ångest, depression, stress och smärtproblematik är bidragande orsaker. Detta betyder att framtidens beroendevård måste kunna identifiera en rad olika droger hos patienterna. Kontigo Care har upplevt en kraftig ökad efterfrågan på att drogdetektion skall infogas i den befintliga eHälsolösningen Previct, nu när allt fler patienter har ett blandberoende.

En stor teknisk utmaning som projektet stått inför är att kunna genomföra en videofilmning av ögonen med medicinsk precision i vilken ljusmiljö som helst. Kontigo Care har nu löst detta tekniska problem. Lösningen utgör basen för en av de nyligen inlämnade patentansökningarna.

Som en följd därav kommer den framtida produkten för drognykterhet att bygga på mätningar genomförda av patienten i hemmet. Mätresultaten ger i realtid vårdgivaren en bild av patientens nykterhets- och hälsotillstånd, inklusive omfattande information om mående, upplevt sug, tankar och känslor, vilket förstärker och effektiviserar behandlingsarbetet.

Detta är samma tillvägagångssätt som använts i Kontigo Care’s framgångsrikt etablerade produkt Previct Alcohol, som används dagligen i ca hälften av Sveriges kommuner.

Beroendevård och psykiatri har idag stora svårigheter med att få resurserna att räcka till, samtidigt som blandmissbruket ökar. Kontigo Care’s tjänster möjliggör individanpassad precisionsvård, dvs att rätt hjälp ges till rätt individ vid rätt tid. Erfarenheterna från Previct Alcohol visar att vårdkvaliteten förbättras samtidigt som stora besparingar kan göras när vården blir individualiserad och baserad på hemmonitorering och AI-baserad återfallsvarning. Detta gäller även för drogmissbruk och blandmissbruk.

Eftersom mycket av den teknik som används för indirekt mätning av droger är känd sedan decennier är det inte möjligt att patentskydda den enhet som upplevs göra jobbet (mobiltelefonen) eller den biologiska reaktion man mäter (hur ögonen ändrar sin reaktion efter intag av droger). Allt detta är beskrivet och känt. Därför har Kontigo Care AB ansökt om patent som skyddar produktens alla övriga moment, snarare än den kända kärnan.

Kontigo Care meddelar således i dag att ansökan om patent har lämnats in till PRV för tre olika uppfinningar som utgör delar av drogprodukten.  Samtidigt är den ursprungliga patentportföljen, som utarbetades under utvecklingen av Previct Alcohol, fullt tillämplig även för drogonykterhet. Detta betyder att den framtida drogprodukten redan idag skyddas av fem olika patentansökningar.

”Stolt konstaterar jag att den teknik vi utvecklat för att detektera drogintag har ett starkt patentskydd och är tekniskt redo att utvärderas i kliniska studier” säger Kontigo Care’s forskningschef Markku Hämäläinen.

De kliniska studierna kommer att inledas i början av år 2023.

För mer information, vänligen kontakta: Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon:  +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: +46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.