Extra bolagsstämma i Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) beslutade den 6 november 2023 om en riktad kontant nyemission av aktier till en krets om sexton investerare (den ”Riktade Emissionen”). Samtliga 3 660 000 aktier tecknades och tilldelades i enlighet med bolagsstämmans beslut. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget cirka 9,15 MSEK före avdrag av emissionskostnader.

Extra bolagsstämma i Kontigo Care beslutade den 6 november 2023 om att genomföra en riktad nyemission av högst 3 660 000 aktier till en krets om sexton investerare som innefattar Bolagets största aktieägare, styrelsen samt nyckelpersoner i bolagets personal (”Investerarna”). Under teckningsperioden tecknades och tilldelades samtliga 3 660 000 aktier. Investerarna utgörs av ShapeQ GmbH, Discover Capital GmbH, Christer Jönsson, Red One And Red Two AB (närståendebolag till Patrik Byhmer), Mårten Karlsson, ITM Centina Invest AB via Jan E Larsson, Ove Joanson, FG Capital AB (närståendebolag till Ulrika Giers), Ampella Consulting AB via Anja Peters Ohlsson, Karl Andersson, Maria Sjölund, 7D Consulting AB via Markku Hämäläinen, Annika Lindgren, Mats Walldén, Noncomplicity AB via Jakob Dumky och Ann-Christine Ceder.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen, efter noga övervägande av olika finansieringsalternativ, funnit det vara i Bolagets och dess aktieägares bästa intresse att genomföra den Riktade Emissionen för att säkerställa den mest tids- och kostnadseffektiva finansieringen av Bolagets fortsatta utveckling och för att förutsättningar inte bedöms ha förelegat för att genomföra en företrädesemission på gynnsamma villkor.

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 3 660 000 aktier, från 23 821 533 aktier till 27 481 533 aktier, och aktiekapitalet med 415 908,600 SEK, från 2 706 989,188 SEK till 3 122 897,788 SEK. Den Riktade Emissionen medför en utspädning för befintliga ägare om cirka 15 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Emissionen.

För mer information, vänligen kontakta:  

Ulrika Giers, Verkställande direktör

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ulrika.giers@kontigocare.com

Anja Peters Ohlsson, CFO och IR-ansvarig

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ir@kontigocare.com eller anja.peters@kontigocare.com

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Market – Rulebook. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november kl 13:00 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.