Kontigo Care AB (publ) har tecknat avtal med Universitetssjukhuset i Leiden (LUMC) i Nederländerna om att genomföra en pilotstudie för mobiltelefonbaserad iris- och pupilldetektion för att mätning av drogonykterhet.

Studien är en milstolpe i utvecklingen av en ny applikation för drogmonitorering, som när den är färdigutvecklad ska bäddas in i den befintliga eHälsoplattformen Previct som sedan 2015 används inom vården av alkoholmissbruk. Ansökan för klinisk prövning har godkänts av myndigheterna i Nederländerna. Studien startar i februari 2023 och beräknas vara klar i juli 2023.

Nederländerna har, från ett europeiskt perspektiv, bäst förutsättningar för att genomföra studier med beroendeframkallande substanser. Universitetssjukhuset i Leiden är världsledande inom denna typ av forskning med ett stort antal slutförda och framgångsrika kliniska studier. Professor Albert Dahan’s grupp vid LUMC är världsledande inom den typ av forskning och kliniska studier som krävs för att testa och vidareutveckla Previct för mätning av drognykterhet.

”It is rare that we come across such an innovative medical device as Previct to be tested at our clinic.  And we look forward to being part of this ground-breaking clinical study,” säger Professor Albert Dahan vid Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) i Leiden.

”Samarbetet med universitetssjukhuset i Leiden bekräftar att vårt projekt för drogdetektion är långt fram i forskningsfronten, och har potential att lösa stora samhälleliga problem” säger Bolagets forskningschef Markku Hämäläinen.

Pilotstudien i Leiden kommer ske på en grupp frivilliga och täcka in fyra olika drogtyper. Det är sedan tidigare känt att olika droger ger olika utslag på pupill och öga. En uppföljande klinisk studie planeras genomföras under 2023. Marknadsintroduktion av en färdig CE-märkt produkt uppskattas kunna ske under 2024.

”Det finns en betydande efterfrågan i marknaden för en funktion att även mäta drognykterhet. 70% av våra befintliga kunder säger att det är viktigt att kunna monitorera drogmissbruk på samma sätt som de idag följer alkoholmissbruk” säger Bolagets VD Ulf Kindefält. ”det ökande missbruket av droger och mediciner, även i kombination med alkohol – så kallat blandberoende – gör behovet tydligare” fortsätter Ulf Kindefält.

Investeringen i utvecklingsprojektet som utöver avgifter för själva studien och direkta kostnader, även omfattar regulatoriska tjänster och andra stödfunktioner beräknas till mellan 6,5 och 8,5 miljoner för perioden januari till juli 2023. Finansieringen sker med intäkter från befintlig verksamhet och från krediter hos bank och Almi.

För mer information, vänligen kontakta: Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon:                        +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB