Kontigo Care AB (publ) har tecknat avtal med Region Uppsala om att genomföra en klinisk studie för mobiltelefonbaserad drogmonitorering med start i mars 2023

Studien är det första testet av den nya applikationen för drogmonitorering i verklig vårdmiljö. När applikationen är färdigutvecklad ska den bäddas in i den befintliga eHälsoplattformen Previct som sedan 2015 används inom vården av alkoholmissbruk. Ansökan för klinisk prövning har godkänts av myndigheterna i Sverige. Studien beräknas vara klar i september 2023.

Den kliniska studien kommer att genomföras inom ramen för sprututbytesprogrammet under ledning av läkare Johan Månflod, specialist i allmänmedicin. Sprututbytesprogrammet erbjuder missbrukare hälsoundersökning, provtagning, vaccination för hepatit A och B samt rådgivning och stödjande samtal för drogfrihet.

Syftet med den kliniska studien är primärt att undersöka hur enkelt det är att använda den nya applikationen som mäter drognykterhet genom analys av iris och pupill. En grupp personer som besöker sprututbytesprogrammet för annan vård kommer, om de vill, få prova på den nya applikationen och dela sina åsikter om den.

”Digitalt stöd inom beroendevården är en fantastisk möjlighet för framtiden. Jag ser fram emot den dag då substansmissbrukare kan få samma verktyg som idag kan erbjudas de som missbrukar alkohol.” säger läkare Johan Månflod.

”Denna studie är oerhört viktig för Kontigo Care. Enkel användning är absolut nödvändig, i synnerhet när en drogpåverkad person ska använda produkten.” säger Bolagets forskningschef Markku Hämäläinen.

I en parallell klinisk studie som genomförs i Leiden (Nederländerna) undersöks applikationens förmåga att mäta drogintag under kontrollerade förhållanden. Tillsammans bidrar de två studierna till att applikationen närmar sig lansering. Marknadsintroduktion av en färdig CE-märkt produkt uppskattas kunna ske i slutet av 2024.

Finansieringen av utvecklingsprojektet sker med egna medel och från lånekredit i bank och via Almi.

För mer information, vänligen kontakta: Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon:  +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB