En god tillväxt i antal nya licenser utmärker det andra kvartalet 2020. 128 kommunavtal och totalt 480 licenser på den svenska marknaden.

Den negativa utvecklingen av antalet licenser i slutet av fjärde kvartalet 2019 innebar att nettoomsättningen i det första kvartalet 2020 var lägre än föregående kvartal. Nya kommunavtal och tillväxten av nya licenser i första kvartalet tillsammans med fortsatt god tillväxt i andra kvartalet 2020 ger en positiv utveckling.

“Licensutvecklingen under de två första kvartalen har varit positiv trots budgetrestriktioner i svenska kommuner och är alltså i juni 2020 ca 480 aktiva licenser. Även den internationella försäljningen visar tillväxt och bidrar till den positiva utvecklingen” säger Bolagets VD Ulf Kindefält.

Vidare har två nya kommunavtal tecknats i mitten av juni som tillsammans omfattar ett befolkningsunderlag på ca 30 000 personer. Inkluderande de två senaste avtalen har Bolaget nu avtal med 128 av Sveriges 290 kommuner. Antalet licenser per kommun varierar i dagsläget mellan 1 och 20.

”Vi ser ökat intresse för Previct i spåren av pågående Corona-pandemi och ser en sannolik tillväxt i antal licenser under den närmaste tiden. Efterfrågan för digital distansvård har förstärkts och samhällsdebatten kring beroendeproblematik relaterat till den pågående samhällskrisen gör att vi förväntar oss en ökad efterfrågan för vår eHälsolösning” fortsätter Ulf Kindefält.

Se även styrelseordförande och VD’s anförande vid kommande årsstämma 29 juni som finns publicerat på Bolagets hemsida fr o m 24 juni 2020 tillsammans med svar på frågor från aktieägare inför årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta: Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig,

telefon: +46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2020 kl 17:00 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon +46 (0)8 – 684 211 10, mail adviser@eminova.se