Kontigo Care redovisar resultat från sin uppföljning på sex års patientdata och konstaterar att Previct Alcohol minskar risken för återfall.

Prediktiva eHälsoverktyg kommer att förändra medicinområdet, men långtidsdata för uppföljning av dessa är knappa. Kontigo Care rapporterar nu ny data som samlats in under sex år med bolagets AI-baserade eHälso-system för att stödja behandlingen av alkoholmissbruk. Sedan införandet av Previct Alcohol har strukturerad anonymiserad data arkiverats i ett datalager som för närvarande omfattar över en halv miljon patient-dagar. Frekvensen av återfall samt meddelande mellan vårdgivare och patient över en längre tid har studerats.

Fred Nyberg, Professor emeritus i biologisk beroendeforskning vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap (forskning; Neurofarmakologi och biologisk beroendeforskning) säger:

”Vår studie som redovisats i en publikation omfattar sex års uppföljning av data som samlats in med ett AI-baserat e-hälsoverktyg designat för vård av alkoholberoende som oftast beskrivs som en återfallssjukdom. Avslutad studie bekräftar potentialen att Previct Alcohol kan prediktera ett återfall i rätt tid. Den visar att systemet minskar risken för korta återfallsperioder med 9 procent och för långa perioder (mer än 3 dagar) med 18%. Att kunna ge stöd och vård vid rätt tidpunkt till alkoholberoende patienter innebär en enastående möjlighet att bryta ett destruktivt mönster innan det kulminerar i ett svårbemästrat återfall. Jag ser resultatet av denna studie som ett stort framsteg i ambitionerna att på ett vetenskapligt sätt kunna etablera en grund för en prediktiv individualiserad vård av personer med alkoholberoende.”

Se länk till publikationen: Frontiers | Evaluation of 6 years of eHealth data in the alcohol use disorder field indicates improved efficacy of care (frontiersin.org).

Karl Andersson, senior rådgivare på Quality by Skillsta och docent vid Uppsala universitet, har lett arbetet med att analysera datamängden. Karl säger:

Det är beaktansvärt och ytterst ovanligt att data samlad från produktens reguljära användning kan bevisa klinisk effekt av prediktioner. Normalt behövs stora kostsamma kliniska studier för detta. Att produkten dessutom används för att förhindra återfall inom missbruk värmer hjärtat extra mycket.”

EHälsosystemet Previct Alcohol ger högupplösta mätningar, vilket möjliggör exakta identifieringar av återfallsmönster och uppföljning av individuell och populationsbaserad behandling av alkoholberoende. Förutsägelse av återfall med hjälp av digitala e-hälsoverktyg hjälper vårdgivaren att agera i tid, vilket minskar, försenar och förkortar återfall.  

Ulrika Giers, VD på Kontigo Care säger:

”Detta är ett ytterligare bevis på att Kontigo Care med sin ehälsoplattform Previct och mobila applikationer, har en unik plattform inom beroendevård på marknaden”.

För mer information, vänligen kontakta:  Ulrika Giers, Verkställande direktör, telefon:  +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

För prenumeration på bolagets pressmeddelanden: https://ir.kontigocare.com/pressmeddelanden/

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 14 december 2023, kl. 11:00 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.