Kontigo Care AB har beviljats ett tillväxtlån från Almi Företagspartner Uppsala AB om 3,5 MSEK. Lånet har en löptid om 72 månader, varav 12 månader amorteringsfritt. 

Tillväxtlånet syftar till att förstärka bolagets finansiella ställning och likviditet för att fortsätta bygga upp bolaget under dess kommersialiseringsfas. Lånet omfattas av en garanti inom ramen för det europeiska instrumentet InnovFin: EU för innovation. InnovFin är finansierat av Europeiska Unionen genom Horizon2020, och hanteras via Almi i Sverige.

”Kontigo Care är inne i ett mycket spännande skede, och det är glädjande att Almi visar förtroende för oss i denna fas. Införsäljningsprocessen av TripleA har förskjutits något jämfört med vår ursprungliga tidsplan, men intresset från marknaden är oförändrat och fortsatt stort. Tillskottet av rörelsekapital gör att vi kan fortsätta vår marknadslansering enligt plan”, säger Daniel Benitez, VD för Kontigo Care, i en kommentar.