Kontigo Care AB (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) informerar idag om att Bolaget som ett resultat från den kliniska studie som Bolaget genomfört under åren 2015-2018 i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Nämndemansgården, etablerat en digital biomarkör för vård av alkoholberoende, Kontigo Cares patentsökta digitala biomarkör Addiction Monitoring Index (AMI), på svenska: Nykterhetsindex. AMI ingår som en integrerad del av den senaste versionen av Kontigo Cares avancerade eHälsoplattform Previct®.

AMI är banbrytande då den digitala biomarkören på ett vetenskapligt sätt korrelerar med den traditionella biomarkören fosfatidyl etanol (PEth), som är den allmänt vedertagna ”golden standard” vid bedömning av nykterhetsstatus hos patienter under behandling. Av praktiska skäl kan dock PEth-prover inte tas särskilt ofta (blodprov ~1-2 gg/mån) vilket kan leda till att lågintensivt smygdrickande inte upptäcks och att vald behandlingsmetod för individens alkoholproblematik inte stämmer med tillfrisknandestatusen hos patienten.

Den goda korrelationen med PEth och den logiska kopplingen med alkohol, samt den höga tidsupplösningen hos AMI (1-5 gg/dag) gör att AMI har goda möjligheter att revolutionera den globala vården av alkoholberoende. Vidare ger AMI fördelarna att man i valfri miljö, kontinuerligt och i realtid utan invasiva ingrepp, kan monitorera status hos patienter som genomgår behandling för sitt alkoholberoende för att tidigt identifiera fall och återfall. Detta är diskret och skonsamt för individen, samt resursbesparande och effektivt för vårdgivaren.

Rönen om AMI har nyligen publicerats i den prestigefyllda vetenskapliga tidsskiften ”Alcohol and Alcoholism” i en publikation vid namn ”Real-time monitoring using a breathalyzer-based eHealth system can identify lapse/relapse patterns in alcohol use disorder patients”. Valt citat från publikationen är:

“Healthcare providers will be able to use AMI to detect and prevent lapse and relapse at an early stage. High resolution monitoring enables development of a new type of efficient, proactive and personalized long-term measurement-based care and after-care.”

Publikationen är en av de första i en serie av fortsatta publikationer som kommer efter att Bolagets kliniska studie avslutas under våren 2018. Syftet med studien var att studera hur Previct® Alcohol (TripleA) kan användas vid diagnos, vård och eftervård av alkoholberoende. Resultaten bekräftar vilket starkt komplement Previct®  är för den svenska och internationella beroendevården, och evidensen som sådana är mycket säljfrämjande.

Om digitala biomarkörer/AMI

En traditionell biomarkör är en i läkemedels- och hälsoindustrin vanlig mätbar indikator för ett biologiskt tillstånd. Digitala biomarkörer är ett mycket snabbt växande och internationellt uppmärksammat område som sträcker sig över och kombinerar ett antal discipliner som datavetenskap, biomedicin, teknik, regulatorisk vetenskap och informatik.  En digital biomarkör definieras som objektiv och kvantifierbar fysiologisk och beteendemässig data som på ett kliniskt meningsfullt sätt samlas in och mäts med hjälp av digital apparatur , vare sig apparaturen är bärbar, implanterad eller oralt intagen. Digitala biomarkörer ger möjlighet att på ett mycket effektivt sätt omvandla en stor mängd realtidsdata om individen till en informativ och snabb insikt om individens hälsotillstånd, för vidare behandling. Kontigo Cares digitala biomarkör AMI är baserad på alkoholmätning i utandningsluft för vård av alkoholberoende och ingår som en integrerad del av den senaste versionen av Kontigo Cares avancerade eHälsoplattform Previct®. AMI skapas för en enskild individ genom en intrikat analys baserad på moderna AI-tekniker av data från genomförda och överhoppade nykterhetstester, insamlade via Kontigo Cares egenutvecklade hårdvara, och kan via frågeformulär även inkludera klientens mående.

För mer information, vänligen kontakta:  Henrik Nordlindh, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor:
Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2018 kl 08.30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.