Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) har förlängt och utökat befintligt avtal med A-klinikka Oy avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct i Finland.

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) informerar idag om att Bolaget förlängt och utökat det avtal med A-klinikka Oy i Finland som tecknades i oktober 2018. Det pilotprojekt som startades för att utvärdera hur Kontigo Cares eHälsoplattform Previct kan förstärka effekterna av A-klinikka Oys behandlingsmetoder, avslutades i mars 2019 enligt plan. Pilotprojektet har inneburit att flera olika patientkategorier och behandlare har involverats i syfte att utvärdera funktion och teknik samt utvärdera effektivitetsvinster med Previct. Sammantaget är utfallet positivt och förutsättningarna för att etablera Previct i Finland i större skala är goda.

Parterna är överens om att förlänga och utöka avtalet att gälla t o m 31 december 2019 i syfte att under året etablera processer, organisation och avtal för ett formellt distributörsamarbete med start 2020.

”Vi är stolta över att ytterligare fördjupa detta samarbete med A-klinikka Oy”, säger Ulf Kindefält, VD för Kontigo Care. ”Avtalet är ett resultat av vårt pågående arbete med att etablera oss på den internationella marknaden. Att A-klinikka Oy blir vår första partner är hedrande då de har gedigen kunskap om beroendevård, levererar tjänster till 48 % av de finska kommunerna och är progressiva i sitt arbete med att digitalisera beroendevården. Syftet med det förlängda avtalet är ju att etablera ett distributörsamarbete och därmed sprida Previct i större skala i Finland”.

”Våra lärdomar och erfarenheter från det nu avslutade pilotprojektet är mycket positiva och vi ser fram mot att fördjupa vårt samarbete med Kontigo Care och därmed kunna bredda vårt tjänsteutbud till beroendevården i Finland”, säger Kaarlo Simojoki CEO för A-klinikka.

A-klinikka Oy har cirka 600 anställda och ingår i den icke vinstdrivande A-klinikkastiftelsen som grundades 1955. A-klinikkastiftelsens vård- och rehabiliteringstjänster, förebyggande missbruksarbete och experttjänster syftar till att minska rusmedelsskador och andra psykosociala problem. A-klinikkastiftelsen har cirka 600 anställda och omsätter 45 miljoner euro per år.

För mer information, vänligen kontakta:  Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com

  
IR- och pressfrågor:
Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 april 2019 kl 12.00 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.