Styrelsen för Kontigo Care AB har beslutat att genomföra en riktad nyemission som inbringar en bruttolikvid om 4,1 miljoner kronor.

Styrelsen för Kontigo Care AB (”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 29 juni 2020, beslutat om en riktad nyemission av 750 000 aktier till en teckningskurs om 5,50 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras ca 4,1 miljoner kronor före transaktionskostnader (”Nyemissionen”). Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde och har fastställts med beaktande av rådande villkor på marknaden och aktiekursen under den senaste månaden. Under de 22 handelsdagarna under perioden 14 januari till 12 februari har aktiens high price och average price i genomsnitt varit SEK 5,57 respektive SEK 5,41.

Rätt att teckna aktier i Nyemissionen tillkommer SQUAD Green Balance (Axxion S.A.), en fond förvaltad av Discover Capital GmbH, Augsburg, Tyskland. Discover Capital (https://discovercapital.de /) är en tysk kapitalförvaltare med ca €750 miljoner under förvaltning. Fonden äger sedan tidigare 750 000 aktier i Kontigo Care. Dess totala innehav efter emissionen blir 1 500 000 aktier, motsvarande 6,309 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning för att tillgodose Bolagets behov av finansiering. Bolaget avser att använda emissionslikviden för att finansiera Bolagets expansionsprogram, vilket tidigare har kommunicerats. Expansionsprogrammet förstärker Bolagets försäljningskapacitet. Bolaget har tidigare meddelat att man avser att finansiera expansionsprogrammet med egna medel och lån i bank.  Styrelsen bedömer dock att Nyemissionen är strategiskt och ekonomiskt mer fördelaktig för bolaget.

Nyemissionen medför en utspädning om cirka 3,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom Nyemissionen kommer antalet utestående aktier och röster öka med 750 000 från 23 071 533 till 23 821 533. Aktiekapitalet kommer öka med cirka 85 227 kronor från cirka 2 621 762 kronor till cirka 2 706 989 kronor.

Johannes Köpple, fondansvarig Discover Capital, säger:

-Vi anser att Kontigo Care är undervärderat i relation till sin försäljning.  Företagets affärsidé är skalbar. Vår research visar att flertalet europeiska marknader saknar den produkt och den tjänst som Kontigo Care erbjuder. Bolaget har således goda expansionsmöjligheter.  Vi bistår gärna i en sådan expansion.

Kontigo Cares styrelseordförande Ove Joanson säger:

-Vi ser denna investering av en välrenommerad institution med ett internationellt perspektiv som ett kvitto på Kontigo Cares kvalitet, värde och goda framtidsutsikter.

-Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att ändra sin tidigare kommunicerade avsikt att finansiera det beslutade expansionsprogrammet med lån i bank. Emissionen besparar vårt bolag ca 150 000 kr i årlig räntekostnad, samtidigt som utspädningen för våra existerande aktieägare motsvarar måttliga ca 3 procent, dvs ca 20 öre per aktie, säger Ove Joanson.

För mer information, vänligen kontakta: 

Ove Joanson, styrelsens ordförande, telefon +46 70 590 3158

Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Johannes Köpple, Discover Capital, telefon +49 174 384 43160

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig,

telefon: +46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2021 kl 18:30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon +46 (0)8 – 684 211 10, mail adviser@eminova.se