Kontigo Care genomför en företrädesemisson om 16,72 mkr inför planerad notering på First North i juni 2015. Teckningsperioden löper mellan den 30 april – 22 maj 2015. Hela emissionsbeloppet är säkerställt genom tecknings- och garantiförbindelser.

Styrelsen för Kontigo Care AB har med stöd av bemyndigade fattat beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i nyemissionen innebär att aktieägare i bolaget äger rätt att för varje femtal innehavda aktier per avstämningsdagen den 29 april 2015, teckna två nya aktier. Teckningskursen per aktie uppgår till 9,50 kr. Därtill medföljer vederlagsfritt en (1) teckningsoption för varje femtal tecknande och tilldelade aktier som berättigar till nyteckning av lika många aktier fram till och med den 31 maj 2016 till en teckningskurs om 9,50 kr. Teckning utan företräde kan ske från och med den 30 april 2015 till och med den 22 maj 2015.

I samband med emissionen kommer Kontigo Care att delta i ett antal informationsträffar för att informera om bolaget och dess framtidsplaner. Memorandum, teaser, tidsplan för emissionsträffar och anmälningssedel finns att tillgå på www.kontigocare.com/ir.

Bakgrund och motiv

Med kapitalet från föreliggande nyemission ser bolaget stora möjligheter att bygga framgångsrika produkter för alkoholrelaterad beroendevård. Bolagets ledande befattningshavare och styrelseledamöter har tidigare haft stor framgång med att bygga tillväxtbolag inom olika sektorer.

Emissionslikviden från föreliggande nyemission är främst avsedd till att lansera Kontigo Cares första produkt, TripleA, på den svenska marknaden. Nyemissionen stärker dessutom bolagets finansiella ställning inför samarbeten och forskningsprojekt som kan komma att bli aktuella i framtiden.

För ytterligare information:

Daniel Benitez, VD Kontigo Care AB
Telefon: 0708-73 88 88
E-post: daniel.benitez@kontigocare.com

Kontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras.

Hemsida: www.kontigocare.com