Styrelsen i Kontigo Care AB har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2016 beslutat om en riktad nyemission av 2 131 840 aktier till en teckningskurs om 3,75 kronor per aktie vilket tillför bolaget cirka 8 Mkr.

Emissionens begränsade storlek i kombination med de höga kostnader som en företrädesemission medför, har gjort att styrelsen valt att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen bedömer att den riktade emissionen kommer att underlätta för bolaget att intensifiera försäljningsarbetet av TripleA som ett led i att nå lönsamhet. Emissionen syftar även till att möjliggöra utvecklingen av nya produkter för nya marknadssegment och till nya kundgrupper, vilket därigenom är att anses som värdeskapande för samtliga aktieägare i Kontigo Care. 

Emissionen riktades till investerare där samtliga är helt nya aktieägare eller sedan tidigare endast äger mindre aktieposter. Aktierna tecknas enligt följande:
Göran Månsson 133 334 aktier, Skillstreaming AB 146 667 aktier, Niclas Löwgren 66 667 aktier, Lipco AB 60 000 aktier, Olist AB 140 000 aktier, Jan Pettersson 130 000 aktier, Luca Di Stefano 27 000 aktier, Filip Bergfelt privat och via Göteborgs Villa och Husmåleri AB 80 001 aktier, Jyrki Salmela privat och via Jyreva Invest AB 135 000 aktier, Oliver Molse 333 335 aktier, Oscar Molse 66 667 aktier, Gabriel Dal 26 500 aktier, Deck af Lilja AB 133 333 aktier, Johan Svensson 133 333 aktier, Thomas Andersson 253 336 aktier, Oscar Duvik 133 334 aktier och Patrik Blomdahl 133 333 aktier.  

Genom emissionen tillförs bolaget 7 994 400 SEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till 320 000 SEK. Efter emissionen kommer antalet
aktier i Kontigo Care att uppgå till 15 811 534 varav de nyemitterade aktierna då utgör 13,48 procent. Bolagets aktiekapital efter emissionen uppgår
till 1 796 764,02 SEK.

Teckningskursen har räknats fram utifrån den volymviktade snittkursen 40 dagar innan styrelsebeslutet med avdrag för marknadsmässig rabatt. Rabatten har fastställts till 14 procent och hänsyn har då tagits till aktiens och marknadens volatilitet. Jämfört med stängningskurs den 28 oktober är rabatten 8 procent. Styrelsen bedömer att kursen är marknadsmässig och villkoren för emissionen fördelaktiga ur ett aktieägarperspektiv.

Kontigo Cares VD Henrik Nordlindh kommenterar: ”Det finns ett stort intresse för TripleA och vi har fått mycket positiv återkoppling från våra befintliga kunder. Under hösten har vi arbetat intensivt med att skapa väsentligt ökad marknads-närvaro och i dagsläget för vi diskussioner med ett 50-tal potentiella kunder. Som tidigare kommunicerats är det långa ledtider och testperioder för TripleA, så vi ser främst en ökning av antalet utvärderingsprocesser och vi förväntar oss betydligt ökade intäkter under första kvartalet nästa år. Med hjälp av emissionen kan vi bredda produktsortimentet, skapa goda möjligheter för en längre period av tillväxt och på sikt uppnå lönsamhet.”