Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att Bolagets styrelse med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2017 beslutat om en riktad nyemission av aktier till en mindre grupp om 18 investerare, däribland 7 befintliga aktieägare, om totalt 3 260 000 aktier. Nyemissionen genomförs till en teckningskurs om 3,00 kr per aktie och tillför Bolaget cirka 9,8 Mkr före emissionskostnader.

Nyemissionens begränsade storlek i kombination med de höga kostnader och tidsutdräkten som en företrädesemission medför, har gjort att styrelsen valt att fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Huvudsyftet med nyemissionen är att finansiera ett antal satsningar som Bolaget avser göra på ett intensifierat sälj- och marknadsarbete i Sverige, samt på en internationell expansion av Bolagets verksamhet. Vidare syftar nyemissionen till att ta in kapitalstarka och långsiktiga investerare i Bolaget samt att knyta vissa befintliga aktieägare starkare till utvecklingen av Bolaget. Bolagets bedömning är att Bolagets kassa efter genomförd nyemission med god marginal ska räcka tills Bolaget uppnår lönsamhet.

Nyemissionen riktas till investerare där det stora flertalet är helt nya aktieägare, varvid respektive tecknare äger rätt att teckna aktier enligt följande:
Vellenova AB 600 000 aktier, AB Giraffen 330 000 aktier, Fårö Capital AB 330 000 aktier, Christer Staaf 200 000 aktier, Niclas Andersson 200 000 aktier, Pontus Rode 200 000 aktier, Gerhard Dal 170 000 aktier, Anders Håkansson 160 000 aktier, Richard Djursén 160 000 aktier, Kenth Ericson Management Consulting AB 160 000 aktier, Jimmie Landerman 140 000 aktier, Anders Oskarsson 100 000 aktier, Björn Andersson 100 000 aktier, Niklas Jönsson 100 000 aktier, Paul Appelgren 100 000 aktier, Fredrik Åhlander 70 000 aktier, Ove Johansson 70 000 aktier och Resursbruket AB 70 000 aktier.

Genom nyemissionen tillförs bolaget 9 780 000 SEK före emissionskostnader. Genomförandet av nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 14 procent genom att antalet aktier ökar med 3 260 000 till 23 071 533. Bolagets aktiekapital efter emissionen uppgår till 2 621 765,11 SEK.

Teckningskursen har räknats fram utifrån den volymviktade genomsnittskursen 15 dagar innan styrelsebeslutet med avdrag för marknadsmässig rabatt. Rabatten har fastställts till 11 procent och hänsyn har då tagits till aktiens och marknadens volatilitet. Jämfört med stängningskurs den 13 mars 2018 är rabatten 9 procent. Styrelsen bedömer att kursen är marknadsmässig och villkoren för emissionen fördelaktiga ur ett aktieägarperspektiv.

Kontigo Cares VD Henrik Nordlindh kommenterar: ”Vår omsättning ökade under 2017 med nästan 500 procent jämfört med 2016 och under 2018 fortsätter vi att satsa på expansion med huvudfokus på Sverige, men i förlängningen också internationellt. Parallellt med detta bedriver vi utvecklingsaktiviteter inom det mycket spännande men tidiga projektet avseende drogdetektion genom avläsning av ögats iris. Denna nyemission ger oss medel att genomdriva våra satsningar med en fortsatt mycket hög ambitionsnivå och den ger också bolaget finansiell stabilitet då kassan efter nyemissionen med god marginal ska räcka tills vi uppnått lönsamhet. Det är med tillförsikt jag ser fram mot resten av 2018”, avslutar Henrik Nordlindh.

Vellenova AB har varit finansiell projektledare för nyemissionen och Baker McKenzie har varit legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:  Henrik Nordlindh, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2018 kl 20.30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.