Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) offentliggör idag att styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2017 beslutat om riktad emission till en mindre grupp strategiskt betydelsefulla investerare om totalt 4 000 000 aktier. Emissionen genomförs till en teckningskurs om 3,00 kr per aktie och tillför Bolaget 12,0 MSEK före emissionskostnader. 

Emissionens begränsade storlek i kombination med de höga kostnader som en företrädesemission medför, har gjort att styrelsen valt att fatta beslut om en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med emissionen är att på ett kostnadseffektivt sätt, i sin helhet lösa det lån om 6,0 MSEK som Bolaget tog upp i april 2017. Emissionen syftar också till att bredda ägandet med strategiska investerare av framtida betydelse för Bolaget, samt att finansiera Bolagets fortsatta expansion. Efter genomförd emission har Bolaget en kassabehållning om ca 20 MSEK, vilket kan ställas i relation till Bolagets kostnadsmassa om cirka 1,6 MSEK/månad, intäkter ej medräknade.

Teckningskursen om 3,00 kr motsvarar den volymviktade genomsnittskursen under 15 handelsdagar innan dagen för emissionsbeslutet med en rabatt om
cirka 10 procent. Jämfört med stängningskurs sista handelsdag innan emissionen är rabatten cirka 8 procent. Rabatten motiveras av styrelsens antagande om att exempelvis en företrädesemission hade medfört betydligt högre kapitalanskaffningskostnader för Bolaget. Efter emissionen kommer det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 19 811 533 aktier, varav de nyemitterade aktierna utgör ca 20 procent. Bolagets aktiekapital efter emissionen uppgår till 2 251 303,36 SEK.

Deltagarna i den riktade emissionen har vardera tecknat sig för mer än 500 000 kr och  deltagarna är:

Anders Staaf, entreprenör och verksam i och delägare av den rikstäckande blomsterleverantören S-blommor AB, som nyligen förvärvades av Accent Equity. Deltar privat i den riktade emissionen. Innehar sedan tidigare inga aktier i Bolaget.

Christer Forsström, tidigare VD på TV4 och i Electrolux-koncernen. Christer har en lång och bred bakgrund inom svensk och internationell marknadsföring och försäljning. Deltar privat i den riktade emissionen. Innehar sedan tidigare inga aktier i Bolaget.

Christer Jönsson, investerare och senior finansiell rådgivare inom Corporate Finance, Investor Relations, m.m. Deltar privat och via bolaget Vellenova AB i den riktade emissionen. Innehar sedan tidigare inga aktier i Bolaget.

Christer Staaf, tidigare VD på AVTECH Sweden AB (publ), med en bakgrund i bland annat SAS och Spanair samt verksam som investerare och entreprenör i svenska och internationella teknik- och innovationsbolag. Deltar privat i den riktade emissionen. Innehar sedan tidigare en icke betydande andel aktier i Bolaget.

Gerhard Dal, investerare och borgenär i det lån som Bolaget erhöll i april 2017 och som kommer att återbetalas med den likvid som Bolaget erhåller i den riktade emissionen. Deltar privat i den riktade emissionen. Innehar sedan tidigare inga aktier i Bolaget.

Gunnar Lindén, investerare med en lång bakgrund i dentalbranschen. Deltar privat i den riktade emissionen. Innehar sedan tidigare inga aktier i Bolaget.

Niclas Andersson, med en bakgrund i SAS, verksam som entreprenör och investerare i svenska och internationella teknik- och innovationsbolag. Deltar privat i den riktade emissionen. Innehar sedan tidigare inga aktier i Bolaget.

Nils Arnemo, norsk investerare och förmögenhetsförvaltare. Deltar privat i den riktade emissionen. Innehar sedan tidigare inga aktier i Bolaget.

Ulf Tidholm, tidigare verksam i seniora positioner på Alfred Berg Fondkommission och Penser Bank. Ulf är aktiv som investerare och affärsängel med fokus bland annat på innovations- och tillväxtbolag. Deltar via bolag Ulti AB i den riktade emissionen. Innehar sedan tidigare inga aktier i Bolaget.

”Det är med stor glädje vi välkomnar dessa investerare till Kontigo Care”, säger Henrik Nordlindh, VD på Kontigo Care AB (publ). ”Tillförseln av kapital är av strategisk betydelse för vår fortsatta intensiva marknadsbearbetning och det är också glädjande att vi på mycket kort tid har kunnat attrahera denna grupp mycket erfarna investerare till att investera hela 12 MSEK i Kontigo Care. Den kompetens som denna mycket resursstarka grupp representerar är också av stor betydelse för vår framtid och jag ser fram emot en mycket spännande fortsättning på 2017”, avslutar Henrik Nordlindh.  

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com 
IR- och pressfrågor:
Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist, Kontigo Care AB (publ), Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post: ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com 

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2017 kl 08.30 CET.