Enligt beslut från extra bolagsstämma i Kontigo Care den 16 december 2016 har nu tilldelning skett av 550 000 teckningsoptioner till VD, medlemmar i ledningsgrupp och nyckelmedarbetare enligt teckning på teckningslista.

Samtliga 14 personer som omfattas av optionsprogrammet valde att teckna 100 procent av antalet erbjudna optioner, innebärande att Kontigo Cares VD Henrik Nordlindh har tilldelats 275 000 teckningsoptioner, medlemmar i ledningsgruppen har tilldelats sammanlagt 240 000 teckningsoptioner och nyckelmedarbetare har tilldelats sammanlagt 35 000 teckningsoptioner.  


Extra bolagsstämma i Kontigo Care den 16 december 2016 beslutade att genom en riktad emission emittera högst 685 000 teckningsoptioner av serie 2016-2018, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 77 840,66 kronor. Betalning av teckningsoptionerna har erlagts med 0,20 kronor per teckningsoption, vilket har beräknats med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell av en oberoende värderare. Varje teckningsoption medför rätt till teckning av 1 ny aktie i bolaget till teckningskurs om 9 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden från och med den 3 december 2018 till och med den 14 december 2018. Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt har styrelsen för bolaget bedömt det angeläget och i alla aktieägares intresse att skapa delaktighet för ledande befattningshavare, medlemmar i ledningsgruppen och nyckelmedarbetare i bolaget vad avser bolagets utveckling samt säkerställa att dessa personer delar målsättningen att generera värdeskapande tillväxt. För fullständig detaljerad information om optionsprogrammet hänvisas till kallelsen till stämman och de fullständiga beslutsunderlagen, vilka finns tillgängliga på bolagets webbplats www.kontigocare.com .