Under det andra kvartalet 2018 nådde Kontigo Care en omsättning om drygt 3,2 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 1,2 miljoner kronor under motsvarande kvartal 2017. Under samma period har kvartalsresultatet förbättrats med cirka 2,1 miljoner kr, vilket är mycket glädjande. Vi noterar också att vi redan har passerat omsättningen för helåret 2017. Även om […]

Under det andra kvartalet 2018 nådde Kontigo Care en omsättning om drygt 3,2 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 1,2 miljoner kronor under motsvarande kvartal 2017. Under samma period har kvartalsresultatet förbättrats med cirka 2,1 miljoner kr, vilket är mycket glädjande. Vi noterar också att vi redan har passerat omsättningen för helåret 2017.

Även om vi alltså är på snabb väg mot lönsamhet så såg vi under det andra kvartalet 2018 en betydligt lägre tillväxt än tidigare, kvartal för kvartal. Vårt mål är att så snart som möjligt återgå till en hög tillväxttakt och vi har under det första halvåret 2018 förstärkt vår säljkår för att kunna öka takten i vår marknadsbearbetning. Vi bedömer också att de externa faktorer som påverkade vår försäljningstillväxt under inledningen av 2018, d.v.s. införandet av GDPR, tidskrävande upphandlingsprocesser, samt osäkerhet inför riksdags-, landstings- och kommunalvalet hösten 2018, även de kommer att förändras till vår favör under det tredje, men kanske framförallt fjärde kvartalet 2018.

Under kvartalet har Previct också fått en gruppbehandlingsmodul som ett flertal kunder utvärderar. Gruppbehandling är en väl beprövad metodik som används inom bland annat 12-stegsprogram, men det har tidigare inte funnits ett digitalt stöd som Previct. Även på drogsidan fortsätter det tidigare offentliggjorda samarbetet med Imint och vi har redan fått flera intressanta resultat i detta tidiga utvecklingsprojekt.

Vi har även lagt stor kraft på att effektivisera våra interna order-, logistik- och servicesystem för att ytterligare förbättra vår skalbarhet i samband med förväntade ökade volymer och vi har dessutom säkerställt att vi uppfyller GDPR, vilket uppskattas av våra kunder.

Tillsammans med styrelsen gör jag också en genomlysning av bolaget, med starkt fokus på lönsamhet via utökade marknadssatsningar. Översynen omfattar också bolagets kostnadsnivå. Vår övertygelse är fortfarande att vi med befintliga medel med god marginal kommer att uppnå positivt kassaflöde. Vi ser fram emot ett intensivt och spännande andra halvår!

Henrik Nordlindh, VD, Kontigo Care AB (publ)

DELÅRSRAPPORT januari – juni 2018

  • Kontigo Cares omsättning för det andra kvartalet 2018 uppgick till KSEK 3 213 (1 200). Omsättningen för sexmånadersperioden uppgick till KSEK 6 357 (2 081). Tillväxttakten för det första halvåret 2018, jämfört med det första halvåret 2017 uppgick till 206%.
  • Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2018 var KSEK -2 002 (-4 406) och för sexmånadersperioden KSEK -4 188 (-8 466). Nettoresultatet för det andra kvartalet 2018 uppgick till KSEK -2 036 (-4 614) och för sexmånadersperioden till KSEK -4 261 (-8 713) eller SEK -0,20 (-0,55) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det andra kvartalet 2018 till KSEK -2 725 (-3 732) och för sexmånadersperioden till KSEK -3 718 (-7 829) eller SEK -0,17 (-0,50) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till KSEK 11 663 (vid föregående årsskifte 7 841) vilket motsvarar SEK 0,51 (0,40) per aktie.
  • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till KSEK 20 179 (vid föregående årsskifte KSEK 15 238) eller SEK 0,87 (0,77) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 70 (62) procent.
  • Under det första halvåret 2018 och efter periodens slut (se ”händelser efter periodens slut”), slöt Kontigo Care avtal med 18 kommuner avseende leverans av Bolagets eHälsoplattform Previct®. Kontigo Care har efter dessa avtal kontrakt med totalt 76 svenska kommuner som tillsammans omfattar cirka 2,2 miljoner invånare, d.v.s. cirka 22% av Sveriges befolkning.
  • I mars 2018 genomförde Kontigo Care en riktad nyemission om totalt 3 260 000 aktier till en teckningskurs om 3,00 kr per aktie. Nyemissionen tillförde Bolaget cirka 9,8 Mkr före emissionskostnader.
  • I mars 2018 offentliggjorde Kontigo Care att Bolaget anställt två nya säljare med ansvar för Göteborgsregionen respektive Sydsverige. Bolagets säljresurser uppgick efter rekryteringarna till sex säljare, eller nästan hälften av bolagets anställda.
  • I mars 2018 offentliggjorde Bolaget att man som ett första resultat av den kliniska studie som genomförts i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Nämndemansgården, etablerat världens troligen första digitala biomarkör för alkoholberoende. Den digitala biomarkören är banbrytande då den med det digitala verktygets alla fördelar kan komplettera och potentiellt ersätta de traditionella metoder som idag används internationellt vid bedömning av nykterhetsstatus hos patienter under behandling.
  • I april 2018 kommunicerade Bolaget att man i hård konkurrens vunnit det prestigefyllda eHealth Award 2018, som baseras på regeringens och SKL’s ”Vision e-hälsa 2025” enligt vilken Sverige skall vara världsledande i eHälsa år 2025. Utmärkelsen till årets svenska eHälsobolag är betydelsefull eftersom den etablerar Kontigo Care som ett av Sveriges mest spännande eHälsobolag, och då den ger uppmärksamhet om behovet av Kontigo Cares lösningar hos beslutsfattare inom den svenska beroendevårdssektorn. 
  • På Bolagets årsstämma i slutet av maj 2018 valdes Ove Joanson, Jan Fock och Michael Collaros in som nya styrelsemedlemmar i Bolaget, tillika Ove Joanson som Styrelseordförande. Ove Joanson har bl.a. en gedigen bakgrund i Mediesverige; Jan Fock är just avgången arbetande styrelseordförande för Länsförsäkringar AB och Michael Collaros är serieentreprenör inom high-tech.
  • I juni 2018 kommunicerade Bolaget en affärsuppdatering. Den avstannande försäljningstillväxten under det andra kvartalet 2018 förklarades av ett antal såväl interna som externa faktorer. Den gemensamma nämnaren för faktorerna är att de bedöms vara relativt kortsiktiga. Vidare kommenterades bland annat Bolagets internationaliseringsarbete och att Bolaget hittills har fått mycket bra respons från flera internationella aktörer.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • Kontigo Care kommunicerade i juli och augusti 2018 att man erhållit kontrakt med ytterligare sex kommuner avseende leverans av Bolagets eHälsoplattform Previct® och att Bolaget därefter har kontrakt med totalt 76 kommuner som tillsammans omfattar drygt 2,2 miljoner invånare.

Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida www.kontigocare.com under Investor Relations – Finansiella rapporter och dokument. 

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2018 klockan 08.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig.
Telefon: +46 (0) 18 – 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 
 
Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av avancerad databearbetning, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.