Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) kommunicerar idag en affärsuppdatering.   Bolaget har idag beslutat om en förändring av sin affärsmodell för kommunala kunder Från försäljning av s.k. enheter på rullande 3-månadersbasis till ett listpris om 2 950 kr/mån/enhet till en licensmodell där en licens motsvarar behandlingskapaciteten för en person, i och med att […]

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) kommunicerar idag en affärsuppdatering.  

Bolaget har idag beslutat om en förändring av sin affärsmodell för kommunala kunder

  • Från försäljning av s.k. enheter på rullande 3-månadersbasis till ett listpris om 2 950 kr/mån/enhet till en licensmodell där en licens motsvarar behandlingskapaciteten för en person, i och med att licenserna fritt kan överflyttas mellan kundernas patienter i det fall behandlingar avslutas i förtid.
  • En licens ger åtkomst till Bolagets förbättrade Previct®-plattform för en slutanvändare/patient för såväl Previct® Alcohol som Previct® Gambling. Licenserna debiteras till ett listpris som ligger i ett intervall om 3 450 kr/mån/licens till 3 950 kr/mån/licens beroende på licensernas bindningstid.
  • Affärsmodellförändringen innebär att den tidigare kommunicerade break-even punkten för Bolaget vid nuvarande kostnadsnivå totalt sett justeras från tidigare kommunicerade ca 700 s.k. enheter i kommersiell drift, till ca 550 licenser hos kund (vilket för jämförelsens skull kan likställas med en s.k. ”enhet”). I rapporten för Q3 2017 kommunicerade Bolaget att man vid slutet av september 2017 hade drygt 200 enheter i kommersiell drift och att den konservativt bedömda potentialen i Bolagets dåvarande kontraktsportfölj var lite över 1 000 enheter; en potential som till dags dato med de nya kommunala kontrakt som har erhållits, har växt till cirka 1 200 enheter/licenser.
  • Affärsmodellförändringen ger en mindre påverkan på Bolagets omsättning och resultat under Q4 2017 och en betydande påverkan under våren 2018 då den förväntas vara fullt ut genomförd hos Bolagets kommunala kunder.
  • Med den nya affärsmodellen anpassar sig Bolaget i och med licensöverflyttnings-möjligheten till de kommunala kundernas önskemål om finansiell förutsägbarhet; efter en stark önskan om att inför kommande regelförändringar i det kommunala ansvarsområdet för spelberoende på ett smidigt sätt kunna tillhandahålla Previct® Gambling, och förändringen återspeglar också den utvecklade tjänst som Bolaget kan erbjuda efter övergången till Previct®.

Bolagets internationaliseringsarbete fortskrider och testenheter har skickats till potentiella framtida partners i två utomnordiska länder för vidare utvärdering. Kopplat till detta har en första översättning av Previct® gjorts till engelska. Bolaget vill för tydlighetens skull informera om att kommersiella förhandlingar inte har genomförts och att mottagandet av testenheter inte representerar något åtagande från de potentiella framtida samarbetsparterna om vidare beställningar.

Bolagets försäljningsarbete i Sverige fortskrider enligt plan och Bolaget är i dialog med ett 70-tal kommuner om kontraktering av Bolagets Previct®-plattform, samt vidare med ett antal större aktörer i ett flertal branscher.

”Det är med stor tillfredsställelse jag ser det goda arbetet med vår affär fortsätta”, säger Henrik Nordlindh, VD på Kontigo Care. ”Vi har under en längre tid flaggat för våra internationella ambitioner och vi har nu översatt vårt system till engelska och även börjat skicka testenheter till potentiella internationella återförsäljare. Internationalisering är en långsiktig process, och detta är en viktig första milstolpe”, fortsätter Henrik Nordlindh. ”Av stor och mer närliggande betydelse för vår affärsverksamhet, är också den förändring av vår affärsmodell för svenska kommuner som vi beslutat, där vi med full bedömd effekt under våren 2018 kraftigt sänker bolagets break-even punkt från cirka 700 s.k. enheter i kommersiell drift, till cirka 550 Previct-licenser. Utöver en kraftig sänkning av break-even nivån så är förändringen också glädjande då den föranleds av kundönskemål om finansiell förutsägbarhet. Den hjälper också till att sprida Previct Gambling inför införandet av det utökade kommunala ansvaret för behandling av spelberoende den första januari 2018. Förändringen av vår affärsmodell är alltså kunddriven och det är med stor tillförsikt jag ser fram emot den fortsatta utvecklingen av Kontigo Care under 2018”, avslutar Henrik Nordlindh.

För mer information, vänligen kontakta:  Henrik Nordlindh, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor:
Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig, telefon: +46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2017 kl 08.30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.