Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) kommunicerar idag en affärs-uppdatering. Affärsuppdateringen sammanfattas:

  •  Bolaget har slutit avtal med fyra kommuner för leverans av Bolagets eHälsolösning Previct®. Två kommuner med 15 000 invånare vardera, en kommun med 20 000 invånare och en kommun med 10 000 invånare. Samtliga fyra kommuner förväntas lägga inledande order inom kort. Inklusive de fyra nya kommunkunderna har Kontigo Care nu avtal med totalt 70 kommuner som tillsammans omfattar cirka 2,1 miljoner invånare. Avtalen löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop sker fortlöpande med tillsvidareabonnemang för var licens.
  • Bolaget har för närvarande ungefär samma antal kommersiella licenser hos kund (ca 300) som vid utgången av det första kvartalet 2018. Detta betyder att månadsförsäljningen under april och maj 2018 i grova drag motsvarade månadsförsäljningen vid slutet av det första kvartalet 2018.
  • Bolaget har inte kommunicerat någon prognos, men den tidigare utfästelsen att det i mars 2018 erhållna kapitaltillskottet skall räcka till lönsamhet, kvarstår.
  • Försäljningsutvecklingen under det andra kvartalet 2018 beror på såväl interna som externa faktorer. Gemensamt för faktorerna är att Bolaget bedömer att de i huvudsak är relativt kortsiktiga och avklingande.

De interna faktorerna handlar om att Bolaget under hösten 2017 hade en decimerad säljkår vilket påverkat hur effektivt försäljningsprocesserna hos befintliga och potentiella kunder har kunnat drivas. Effekten av de säljresurser som tillfördes Bolaget under slutet av det första kvartalet 2018 har på grund av långa säljcykler ännu inte hunnit ge effekt på Bolagets intäkter.

De externa faktorerna handlar om förlängda beslutsprocesser hos Bolagets kommunala kunder. Bolagets analys pekar på att flera faktorer har förlängt beslutsprocesserna och bland dessa finns pågående upphandlingsprocesser, hög personalomsättning inom socialtjänst, införande av GDPR och osäkerhet kring politiskt styre efter valet 2018. De kunder som Bolaget redan har erhållit (ca 20 % av den svenska kommunala marknaden) kan också sägas vara ”early adopters” av ny teknik. Resterande 80 % kan komma att kräva längre tid för utvärdering och beslut om användning av Previct®.

  • Bolaget vill betona att responsen fortfarande är mycket positiv avseende Previct® och den uppmärksamhet som Kontigo Care erhållit för bland annat vinsten av eHealth Award 2018 har lett till att antalet kundförfrågningar har ökat.
  • Bolaget noterar att helårsintäkterna 2017 var 476 % högre än 2016 och att intäkterna för första kvartalet 2018 var 257 % högre än motsvarande kvartal 2017.

Fortsatt tillväxt 

Med Previct® bygger Bolaget en helt ny marknad i en bransch som tidigare saknat stöd av medicintekniska produkter. Detta innebär att det finns mycket stora möjligheter, men samtidigt att det tar tid att förändra traditionella arbetssätt och behandlingsmetoder. Flera av de kunder som har kommit längst i sin användning av Previct® har, till följd av upphandlingsregler, nu inlett upphandlingsförfaranden som kan bidra till fler kommersiella licenser. Nyligen fick Bolaget till exempel tilldelning i en upphandling genomförd av den befintliga kunden Trollhättans kommun. Ordervärdet för licenser som motsvarar nuvarande användning är uppskattat till cirka 0,5 miljoner kr per år under avtalslängden som är 1 år plus möjlighet till avtalsförlängning ytterligare 2 år. Flera andra upphandlingar pågår eller förväntas inledas under 2018. Genom fortsatt hög närvaro hos kund kommer Bolaget att fortsätta att driva försäljningsprocesser som på sikt kommer ge Bolaget ökande intäkter.

På den internationella marknaden pågår flera aktiviteter tillsammans med bland annat Business Sweden. Under våren har Bolaget erhållit en Internationaliseringscheck på 250 000 kr från Tillväxtverket och Region Uppsala som kommer att användas för marknadskartläggning och distributörssökningar på utvalda marknader. Bolaget har dessutom som ett av 16 bolag blivit utvalt till EIT Healths Product/Market Fit-program och kommer att få stöd med upp till 250 000 kr för fortsatt internationaliseringsarbete på en utvald marknad. Hittills har Bolaget fått mycket bra respons från internationella aktörer. Bolaget är allt mer övertygat om att Previct® tillfredsställer ett behov som finns i ett stort antal länder. Framtida utmaningar är anpassning till lokala ersättningssystem och utformning av lokala distributionskanaler.  

Bolagets produktutvecklingsarbete fortgår och bland annat utvärderar ett antal kunder hur Previct® kan användas vid gruppbehandling. Ett flertal kommunkunder erbjuder gruppbehandling och Previct® har stora möjligheter att förstärka behandlingsmetoden vilket i förlängningen kan öka antalet kommersiella licenser. Även samarbetet med Imint fortlöper med intern testning och tidiga resultat stöttar fortsatt utveckling av en lösning som skulle kunna användas för detektion av droganvändning. Lösningens potential är mycket stor då det saknas en liknande produkt på marknaden, men Bolaget vill vara tydligt med att projektet fortfarande är i mycket tidig fas.

För mer information, vänligen kontakta: Henrik Nordlindh, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor:
Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2018 kl 08.30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.