Sedan Kontigo Care AB (publ) bildades 2013 har bolaget utvecklat en eHälso-plattform som med dess avancerade mjukvara möjliggör diagnos, individanpassad vård och prediktion vid beroendesjukdomar. Hösten 2015 lanserades bolagets första plattformsapplikation, TripleA, för effektiv och framgångsrik vård av alkoholberoende. Parallellt med kommersialiseringsarbetet av TripleA har bolaget utvecklat eHälso-plattformens andra applikation – TripleGambling (”TripleG”) för vård av spelberoende – vilken lanseras till marknaden idag.

Kontigo Cares eHälso-plattform bygger på att ge vården unik kunskap om vad som har skett, vad som sker och framförallt om vad som kommer att ske, så att behandlaren baserat på fakta kan utforma de bästa lösningarna och stödet för individen. eHälso-plattformen utnyttjar avancerade algoritmer och statistik i en självlärande miljö, så kallad artificiell intelligens (”AI”) för att följa individen och kan på så sätt förutsäga risker för återfall. Kunskapen hjälper behandlaren att prioritera mellan patienter men framförallt kan behandlaren få indikationer om eventuella risker för återfall, och kan på så sätt sätta in stödjande förebyggande insatser för att nå ett bättre behandlingsresultat. eHälso-plattformen är utvecklad för att effektivt kunna kombinera nya moduler för vård av olika beroendesjukdomar och idag lanserar Kontigo Care den andra applikationsmodulen TripleG, för vård av spelberoende. 

Enligt nationell statistik har cirka två procent, vilket motsvarar 134 000 personer, av befolkningen mellan 16 och 84 år ett spelproblem och av dem har 30 000 personer allvarliga problem. Därtill delar drygt 171 000 personer hushåll med någon som har spelproblematik och cirka 82 000 av dessa är barn. I december 2016 beslutade regeringen genom ett nytt lagförslag att spelmissbruk skall likställas med andra former av substansmissbruk. Socialnämnden ges ansvar för att förebygga och motverka spelmissbruk i likhet med ansvaret för substansmissbruk, och kommuner och landsting ska sluta överenskommelser om samverkan kring spelmissbruk på samma sätt som det idag görs kring substansmissbruk. Lagförslaget föreslås träda ikraft den 1 januari 2018 och kommunerna kommer årligen att tilldelas 18 miljoner SEK för arbetet med spelmissbruk.

TripleG är liksom TripleA avsedd att användas i beroendevården av kommuner, landsting, företagshälsovård och privata vårdgivare. Vårdtagaren får en vårdtelefon med tillhörande applikation och skapar tillsammans med behandlaren en vårdplan och använder sedan appen som en ”spelometer”. Behandlaren får kontinuerlig information om hur det går för vårdtagaren och kan snabbt återkoppla till vårdtagaren när systemets ”spelindex” indikerar att denne har behov av mer stöd för att följa sin vårdplan. Då TripleG baseras på samma plattform som TripleA, kan de båda lösningarna med fördel kombineras om behovet finns. Det finns en överrepresentation av alkoholmissbruk bland personer med spelproblematik, och högt alkoholintag ökar ofta dessa personers risktagande. 

”Det här är en viktig lansering för oss av en produkt som vi har förhoppning om kan hjälpa den betydande andel personer som behöver vård och stöd i sitt spelmissbruk”, säger Henrik Nordlindh, VD för Kontigo Care. ”De stadigt ökande antal kommunala och privata vårdgivare som använder sig av vår första produkt TripleA rapporterar återkommande om de goda resultat som uppnås med produkten och vi är otroligt stolta över att med TripleG kunna erbjuda en till plattformsapplikation mot ytterligare ett beroende. Dels för att vi nu kan stödja våra kundgrupper att möta de nya behandlingskraven för spelmissbruk som träder i kraft vid årsskiftet, men framförallt för att TripleG liksom TripleA kommer höja livskvaliteteten hos många individer som lever med och kring beroende”, avslutar Henrik Nordlindh. 

TripleG kommer utifrån tecknat ramavtal att kunna avropas med tillsvidareabonnemang för vart avropat abonnemang. 

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com 
IR- och pressfrågor:
Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist, Kontigo Care AB (publ), Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post:
ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com 

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2017 kl 08.30 CET.