Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) offentliggör idag lanseringen av Bolagets nya eHälsoplattform Previct®. Previct® är ett sammandrag av två viktiga faktorer för framgångsrik beroendevård; Prevention (Prevention) och Prediktion (Prediction) och är en vidareutveckling av bolagets tidigare eHälsoplattform för beroendevård. Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol (tidigare ”TripleA”) och Previct® Gambling (tidigare ”TripleG”), för vård inom respektive beroendeområde.

Med lanseringen av Previct® förstärker Kontigo Care ytterligare sin förmåga till återfallsprevention. Plattformen baseras på de senaste rönen inom avancerad algoritmforskning för att skapa nästa generations återfallsprevention. Dessutom erbjuder Previct® ett större antal behandlingsverktyg som dagligen motiverar och stödjer patienten i sin hemmiljö. Detta ger vården nya möjligheter till distansvård med långsiktiga behandlingsresultat, och kunskapen om varje individ som fångas i realtid möjliggör också att återfall kan brytas tidigt, samt att varje vårdmöte blir högkvalitativt.

Previct® är ett resultat av ett kontinuerligt nära samarbete med vården där deras vardag och behov har satts i centrum och trots att den nya eHälsoplattformen baseras på avancerad teknik och en förbättrad AI, är användarvänlighet ett av ledorden för samtliga användargränssnitt.

”Det har varit oerhört stimulerande att ha fått ta del av den stora mängd användningsområden som våra användare sett med våra nya behandlingsverktyg”, säger Maria Winkvist, Produktchef på Kontigo Care. ”Utöver de spännande tekniska och forskningsmässiga effekter som vår nya eHälsoplattform förväntas leda till, så ligger lanseringen av den nya plattformen rätt i tiden, då samhällsutmaningarna inom beroendeområdet fortsätter att växa samtidigt som vårdgivarnas budgetar är trängda. Bara i Sverige beräknas samhället årligen belastas med cirka 35 miljarder kronor i direkta kostnader för en, många gånger, väldigt traditionell och ineffektiv alkoholberoendevård, samtidigt som det mänskliga lidandet är enormt. Med Previct® förstärker vi samtliga behandlingsmetoder som erbjuds idag så att samhällets kostnader för beroendevården kan sänkas, behandlare får bättre förutsättningar att höja sin lyckandefrekvens och ett stort antal beroende och deras familjer kan få en förbättrad livskvalitet. Detta är vad som driver oss i vår fortsatta produktutveckling och i vårt arbete med att etablera Previct® som standard i svensk, och i förlängningen internationell beroendevård”, avslutar Maria Winkvist.

För mer information, vänligen kontakta:  Henrik Nordlindh, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80; Maria Winkvist, Produktchef: 46 (0)18 410 88 80.

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor:
Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80,    e-post: ir@kontigocare.com

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com 

Styrelsen för Kontigo Care bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.  

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa mobila lösningar (eHealth) förbättra beroendevården och minska lidandet för patienter och deras anhöriga. Bolagets första produkt, TripleA, ger en mer kostnadseffektiv och tillgänglig vård för alkoholberoende. Kontigo Care har ambitionen att bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses samt beroendevården förbättras för såväl beroende som medberoende. Kontigo Care grundades 2013 i Uppsala. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.