Kontigo Care och Uppsala Spelberoendecentrum tecknar avsiktsförklaring angående pilotprojekt för effektivare spelberoendevård. 

Avsiktsförklaringen befäster Kontigo Cares och Uppsala Spelberoendecentrums gemensamma vilja och intresse att starta ett utvecklingssamarbete kring ett e-hälsosystem som hjälper spelberoende att avhålla sig från alkohol och som skapar en kontinuerlig kontakt med vårdgivaren. Under hösten 2015 kommer Uppsala Spelberoendecentrum att testa ett antal enheter av ”TripleA” i en pilotstudie för att undersöka om nykterhet har en positiv påverkan på behandlingen och minskar risken för återfall i spelberoende.

Samarbetet syftar till fortsatt utveckling av en e-hälsoprodukt som skall användas för vård avsedd för spelberoende. Målet är också att skapa grund för finansiering som kan möjliggöra en framtida studie för att skapa evidens för vård av spelmissbrukare.  

       Det finns tydliga samband med överdrivet spelande och alkohol. Kontigo Care har tagit fram en produkt som kan hjälpa beroende att bibehålla sin nykterhet. Vi tror att bibehållen nykterhet leder till minskat spelande. Uppsala Spelberoende-centrum är därför mycket positiva till att genomföra en pilotstudie tillsammans med Kontigo Care där resultaten skall användas för att göra vården så effektiv som möjlig, säger Ewa-Karin Ottoson, VD Uppsala Spelberoendecentrum.

       Vår teknologiplattform byggs i moduler som vi snabbt kan kombinera ihop till nya vårdverktyg för beroendesjukdomar. Samarbetet är ett viktigt steg emot en e-hälsoprodukt för att stödja vården av spelberoende, säger Markku Hämäläinen, PhD, Forskningschef, Kontigo Care.

För frågor gällande Kontigo Care kontakta: info@kontigocare.com

Eminova Fondkommission AB är Kontgio Cares Certified Adviser.