Kontigo Care ökade intäkterna med 476 % under 2017; VD Henrik Nordlindh kommenterar: 

Under 2017 gav vårt intensiva marknadsarbete resultat och vår eHälsoplattform Previct är troligen det mest omvälvande som hänt beroendevården på väldigt länge. Sveriges hårt arbetande behandlare har fått möjlighet att kartlägga sina klienters beteenden, mäta behandlingarnas utfall och rädda liv genom att förutsäga återfall innan de inträffade. För Kontigo Care har detta inneburit ett kommersiellt genombrott där vår årsomsättning ökat med 476 % jämfört med 2016. Under det fjärde kvartalet 2017 ökade försäljningen med 33 % jämfört med det tredje kvartalet, till en ny rekordnivå. Tack vare att vi nu har ca 300 betalande licenser i drift, nåddes i december 2017, med några få arbetsdagars undantag, en månadsomsättning som var nästan lika stor som för hela året 2016. Under 2018 kommer vår omsättning att få ytterligare draghjälp av den prisförändring som vi genomförde i samband med att vi ändrade vår affärsmodell för våra kommunkunder, vilket under det fjärde kvartalet ännu inte hade fått något större genomslag intäktsmässigt.

Även om vår omsättningsökning självklart är glädjande finns det fortfarande mycket kvar att göra och vi uppskattar att vi hittills endast nått cirka 3 % av den svenska marknadens potential. Vi hade på grund av sjukskrivning och att en av våra säljare övergått till vår samarbetspartner Stordala vård och omsorg, en något decimerad säljstyrka under slutet av året. Under det första kvartalet 2018 är vi dock tillbaka i full bemanning och vi håller även på att förstärka vår säljkår med ytterligare säljresurser i södra och västra Sverige.

På den internationella marknaden har vi påbörjat testning av Previct och vi driver tidiga processer med möjliga distributörer. Det finns ett tydligt internationellt behov av vår lösning då allt mer vård av budgetskäl flyttar från den internerade vården som behandlingshem till öppenvården där klienten bor hemma under behandlingen. Det är just i öppenvården som Previct har störst möjlighet att förstärka vårdresultaten och hjälpa klienten till ett friskt och fritt liv.

I november 2017 inledde vi ett samarbete med bildbehandlingsbolaget Imint avseende detektion av ruspåverkan på ögats iris. Detta är ett tidigt forskningsprojekt, men det finns en nästan obegränsad potential om vi lyckas skapa en mjukvarusensor som kan bredda Previct till att omfatta droger. Jag hoppas få anledning att återkomma om detta projekt senare under 2018.

Slutligen så är vi oerhört glada över att vi under 2017 visat beroendevården att det finns en lösning som ger möjlighet för fler än 2 av 10 klienter att bli fria från sitt beroende. Vi har alldeles för länge accepterat att behandlarna inte får tillgång till samma typ av hjälpmedel som är självklara i den övriga vården och detta kommer vi att fortsätta att ändra på under 2018.

Henrik Nordlindh, VD, Kontigo Care AB (publ)

 • Kontigo Cares omsättning för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till KSEK 2 370 (443). Omsättningen för helåret uppgick till KSEK 6 231 (1 082). Tillväxttakten under det fjärde kvartalet 2017, jämfört med det tredje kvartalet 2017 uppgick till cirka 33 % och för hela 2017, jämfört med hela 2016, till cirka 476 %. Bolagets omsättningsutveckling under perioden 2015-2017 avbildas grafiskt på sidan fyra i bokslutskommunikén.  
 • Bolagets VD anger i VD-ordet till bokslutskommunikén att den månadsomsättning som uppnåddes i december 2017, med några få arbetsdagars undantag, tangerade omsättningen för hela 2016, samt att den prisförändring som Bolaget genomförde i samband med att man ändrade affärsmodellen för sina kommunkunder, under det fjärde kvartalet 2017 ännu inte hade fått något större genomslag intäktsmässigt.
 • Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2017 var KSEK -3 401 (-4 572) och för helåret KSEK –14 021 (-19 220). Nettoresultatet för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till KSEK  -3 439 (-4 617) och för helåret till -14 365 (-19 630) eller SEK -0,81 (-2,1) per aktie. I resultatet för det fjärde kvartalet 2017 ingår planenliga engångskostnader om cirka 510 KSEK, med likviditetseffekt under 2018, avseende den kliniska studie som Kontigo Care genomför tillsammans med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Nämndemansgården. Vidare ingår ytterligare cirka 300 KSEK i engångskostnader avseende forskningssamarbetet med Imint Image Intelligence.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det fjärde kvartalet till KSEK -1 036 (-3 652) och för helåret till KSEK -10 563 (-19 382) eller SEK -0,59 (-2,02) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till KSEK 7 841 (vid föregående årsskifte 10 241) vilket motsvarar SEK 0,40 (0,65) per aktie.  
 • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till KSEK 15 238 (vid föregående årsskifte 18 218) eller SEK 0,77 (1,15) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 62 (71) procent.  
 • Under perioden januari till december 2017 slöt Kontigo Care avtal med 39 svenska kommuner avseende leverans av Bolagets eHälso-applikation Previct® Alcohol (tidigare TripleA) för vård av alkoholberoende. Inklusive de två kontrakt som slöts i januari 2018 (se ”händelser efter periodens slut”) har Bolaget avtal med totalt 60 svenska kommuner som tillsammans omfattar cirka 1,9 miljoner invånare.
 • I december 2017 offentliggjorde Bolaget en förändring av affärsmodellen för Bolagets kommunala kunder till en licensmodell. Den relaterade prisförändringen innebär att den tidigare kommunicerade break-even punkten för Bolaget justeras från cirka 700 enheter i kommersiell drift, till cirka 550 licenser hos kund. I VD-ordet till denna bokslutskommuniké anger Bolagets VD att Bolaget vid utgången av 2017 hade cirka 300 licenser hos kund.
 • Vad gäller Kontigo Cares svenska, icke-kommunala kundsegment, så tecknade Bolaget i januari 2017 ett samarbetsavtal med Stordala Vård & omsorg, och i april 2017 slöt Bolaget avtal om leverans av Previct® Alcohol till Nämndemansgården i Sverige, vilket är Nordens största behandlingsföretag inom beroende. Bolaget tecknade under den senare delen av 2017 också avtal för leverans av Previct® Alcohol med Avonova Hälsa AB, och ingick i november 2017 ett samarbetsavtal med CareOn som är ett konsultföretag inriktat på socialt arbete.   
 • I december 2017 kommunicerade Kontigo Care att Bolagets internationaliseringsarbete fortskrider och att testenheter skickats till potentiella partners i två utomnordiska länder för utvärdering. Det informerades också om att Previct® översatts till engelska.
 • Kontigo Cares tekniska utvecklingsarbete ledde i maj 2017 till att Bolaget kommunicerade lanseringen av en ny eHälso-applikation TripleG (nu: Previct® Gambling), för vård av spelberoende. Vidare ledde det tekniska utvecklingsarbetet till att Bolaget i oktober 2017 lanserade Previct®, som är en vidareutveckling av Bolagets tidigare eHälsoplattform för beroendevård. Previct® består av de två applikationerna Previct® Alcohol (tidigare ”TripleA”) och Previct® Gambling (tidigare ”TripleG”), för vård inom respektive beroendeområde.
 • I november 2017 offentliggjorde Kontigo Care ett forskningssamarbete med Imint Image Intelligence (”Imint”) avseende hur man via avancerad ögonmonitorering, bildbearbetning och dataanalys i realtid kan detektera den påverkan som rusgivande stimulantia ger på ögats iris. Forskningssamarbetet kan därmed ses som ett första steg till ytterligare en potentiell expansion av Previct®, exempelvis mot droger.
 • I slutet av oktober 2017 offentliggjorde Bolaget rapporten från samverkansprojektet Växtzon, där fyra kommuner testat och utvärderat den eHälso-plattform som senare vidareutvecklades till Previct®. Förutom frågeställningar rörande upplevda resultat med behandlingen gjordes i rapporten en hälsoekonomisk beräkning där det fastslogs att en nykter dag i projektet kostat cirka 140 kronor, vilket kan ställas mot kostnaderna för behandlingshemsvistelser, avgiftningar och omhändertagande av barn, vilka uppgår till tusentals kronor per dygn.
 • Kontigo Care genomförde i slutet av juni 2017, med stöd av bemyndigande från årsstämman i maj 2017, en riktad nyemission om totalt fyra miljoner aktier till en mindre grupp strategiskt betydelsefulla investerare. Emissionen genomfördes till en teckningskurs om 3,00 kr per aktie och tillförde Bolaget KSEK 12 000 före emissionskostnader. 

Händelser efter periodens slut

 • Kontigo Care offentliggjorde i slutet av januari 2018 att man slutit avtal med två svenska kommuner avseende leverans av Previct® Alcohol. Inklusive tidigvarande kontrakt har Bolaget avtal med totalt 60 svenska kommuner som tillsammans omfattar cirka 1,9 miljoner invånare.  


Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida www.kontigocare.com under Investor Relations – Finansiella rapporter och dokument. 
Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2018 klockan 08.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig
Telefon: +46 (0) 18 – 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com