Kontigo Care har efter noggrann analys beslutat att själva överta ansvaret för distributören A-Klinikkas kunder i Finland from 1 januari 2024

Kontigo Care har noga övervägt alternativen för den finska marknaden och bedömer att det bästa alternativet för att möjliggöra kontinuitet för finska Previct-patienter är att Kontigo Care tar över ansvaret from den 1 januari 2024 och driver verksamheten i Finland i egen regi.

Bolagets finska samarbetspartner A-Klinikka sade upp avtalet under juli 2023 på grund av en rekonstruktion och ny verksamhetsinriktning, vilket innebar ett avslut av samarbetet med Kontigo Care.

”Vi har tidigare meddelat att Finland är en prioriterad marknad och vi har efter vår analys gjort bedömningen att tiden är mogen att själva ta över ansvaret. Vi kommer att noggrant följa marknadsutvecklingen för att se hur vi ytterligare kan ta marknadsandelar, själva eller i form av nya samarbeten.  Detta kommer att vara vårt fokus under första delen 2024, säger Ulrika Giers, VD på Kontigo Care.”

Aktiva licenser uppräknat till ett årsvärde idag, motsvarar intäkter på 2,3 MSEK.

För mer information, vänligen kontakta:  Ulrika Giers, Verkställande direktör, telefon:  +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 19 december 2023, kl.13:45 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.