Kontigo Care AB ser en fortsatt stark tillväxt i antalet licenser och förstärker organisationen för att accelerera tillväxten. Befintligt mandat för emission enligt bolagsstämman 2020 kommer inte utnyttjas.

Den fortsatt starka tillväxten i antalet licenser och ett positivt resultat på EBITDA-nivå under ett antal kvartal gör att Bolaget avser att finansiera dessa satsningar med egna medel och eventuell finansiering i bank. Mandatet från bolagsstämman i juni 2020 för att finansiera tillväxt med emission av aktier kommer ej att behöva utnyttjas i nuvarande läge.

Tillväxten i antal licenser i Sverige under 2020 har hittills varit god och stabil. De ökande intäkterna från den svenska kommunmarknaden och de förväntade ökande internationella intäkterna primärt från Finland, där distributörsavtal nu ingåtts, innebär nya förutsättningar för Bolaget. För att öka tillväxttakten via breddningen i den svenska marknaden – både bland de ca 130 svenska kommuner som har tecknat avtal för Bolagets eHälsoplattform Previct samt för att hantera den ökande efterfrågan bland andra nya kommunkunder – planeras en förstärkning av försäljningsorganisationen. En ny säljare rekryteras därför under hösten 2020.

Den förväntade framtida förändringen av huvudmannaskapet för psykisk ohälsa och beroendevård, där Bolaget bedömer att den regionala vården kommer få ett större ansvar, gör att vi även investerar i affärsutveckling inom denna sektor i marknaden. Redan nu har vi ett betydande samarbete med ett av Sveriges största universitetssjukhus. Vidareutvecklingen av det samarbetet och ambitionen att sprida dessa erfarenheter till andra specialistkliniker i Sverige och internationellt är prioriterat för den nya affärsutvecklingsroll som skapas i Bolaget. Även den internationella marknaden kommer ges ökat fokus för att utröna möjligheterna att etablera Previct på flera marknader. Viktigast internationellt är dock att det nyligen etablerade distributörsamarbetet i Finland samt de befintliga samarbetena i Norge och Nederländerna förvaltas och utvecklas positivt.

”Satsningarna i tillväxt görs i ett läge med en ökad efterfrågan för digital vård. Möjligheterna att växa i volym och i lönsamhet framåt för Kontigo Care är goda” säger Ulf Kindefält, VD för Kontigo Care AB.

Denna tillväxtsatsning kompletteras med förstärkning av Bolagets mjukvaruavdelning. I början av 2021 tillsätts en position som senior mjukvaruspecialist. Detta ger oss möjlighet att ytterligare förstärka de prediktiva funktionerna i Previct-plattformen för att hjälpa vårdgivare att förutse återfall och för att utveckla plattformen för andra banbrytande framsteg inom beroendevården. Detta gör plattformen unik i marknaden och stärker framtidsutsikterna i nuvarande kommunala marknad men även internationellt och inom den regionala sektorn.

”Att vi genom en kombination av rationaliseringar och framgångsrik försäljning nu har nått den punkt då vi kan göra en betydande framtidssatsning är mycket glädjande, säger Kontigo Cares styrelseordförande Ove Joanson.

För mer information, vänligen kontakta: Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig,

telefon: +46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2020 kl 09:30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon +46 (0)8 – 684 211 10, mail adviser@eminova.se