eHälsolösningen Previct [®] sprids till fler svenska kommuner. Kontigo Care meddelar att ramavtal tecknats med tre kommuner i Sverige. Nu finns avtal med totalt 131 svenska kommuner.

Spridningen av eHälsoplattformen Previct fortsätter i Sverige. Ytterligare tre mindre kommuner med totalt ca 40 000 invånare har slutit avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets eHälsoplattform Previct[®] för förstärkt och prediktiv beroendevård. Inklusive dessa nya kommunkunder har Kontigo Care nu avtal med totalt 131 svenska kommuner som tillsammans omfattar ca 3,8 miljoner invånare. Enligt nationell statistik innebär det att cirka 114 000 av dessa är alkoholister och därtill konsumerar cirka 380 000 personer alkohol på ett sätt som innebär hög risk för deras hälsa. Bolagets kontraktportfölj omfattar nu ca 45% av Sveriges kommuner.

Avtalen löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av Previct[®] sker fortlöpande. Avtalen kommer successivt generera ökade intäkter för bolaget. Före tecknande av dessa nya avtal är total volym ca 520 aktiva licenser i Sverige.

”Efterfrågan för digital distansvård har förstärkts under sensommaren och hösten vilket gör att vi förväntar oss en fortsatt ökad efterfrågan för vår eHälsolösning” säger Bolagets VD Ulf Kindefält.

För mer information, vänligen kontakta: Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig,

telefon: +46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2020 kl 15:00 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon +46 (0)8 – 684 211 10, mail adviser@eminova.se