VD gör en operationell uppdatering av viktiga händelser under fjärde kvartalet 2019 och bekräftar prognosen om positivt rörelseresultat på EBITDA-nivå även i oktober och november 2019.

Kontigo Care AB har nått en milstolpe genom att visa bolagets bärkraft, huvudsakligen på den svenska marknaden men med växande stöd i den finska och norska marknaden. Möjligheterna att fortsätta tillväxten i Sverige, Finland och Norge är fortsatt goda. Vi når nu mer än en tredjedel av svenska kommuner och ser samtidigt betydande möjligheter till fortsatt tillväxt i den svenska – och i de norska och finska marknaderna. Previct är nu etablerat inom svensk beroendevård i en tid då införande av digitala tjänster inom vård och omsorg nu har nått den punkt där uppskalning måste ske för att möta ökad efterfrågan i den kommunala och regionala vården. Bolaget är väl rustat för detta steg. Möjligheterna att se en god tillväxt under de kommande åren i Sverige och i de andra marknader där Previct är introducerat är uppenbara.

Uppmärksamheten och intresset för Bolagets eHälsoplattform Previct är fortsatt starkt, samtidigt som besparingskrav i flera kommuner under hösten kortsiktigt påverkar försäljningen. Vi ser fortsatt andra kommuner göra nybeställningar och utökningar av antal Previct-licenser och antalet nya kommuner med ramavtal fortsätter att öka. Detta sammantaget förväntas inverka positivt på antalet aktiva licenser fr o m första kvartalet 2020. Således finns det fortsatt både befintliga och nya kommuner som ser möjligheterna till att erbjuda platsobunden, patientcentrerad och effektivare beroendevård och att göra besparingar inom socialtjänsten avseende t ex lägre kostnad för behandlingshemsvistelser. Previct förbättrar beroendevården och sänker samtidigt kommunernas kostnader.

  • Kontigo Care bekräftar att Bolaget precis som för tredje kvartalet även i oktober och november levererat positivt rörelseresultat på EBITDA-nivå. Slutligt resultat för fjärde kvartalet och helåret 2019 kommuniceras i bokslutskommunikén som publiceras 7 feb 2020.
  • Ytterligare två kommuner har tecknat avtal som kommer börja generera intäkter fr o m januari 2020, allteftersom avrop sker av nya Previct-licenser. Inklusive de två nya kommunkunderna har Kontigo Care nu avtal med totalt 114 kommuner som tillsammans omfattar drygt 3,5 miljoner invånare. Enligt nationell statistik innebär det att cirka

100 000 av dessa är alkoholister och därtill konsumerar cirka 350 000 personer alkohol på ett sätt som innebär hög risk för deras hälsa.

Övrigt operationellt under oktober t o m december 2019

Produkt och forskning

  • Ny release i början av oktober av Previct-APP’en har tagits emot väl. Den nya funktionaliteten gör att klientens känslor kan monitoreras mer strukturerat. Vi kan även notera att följsamheten för klienten att besvara dagliga frågor om mående och att följa dagliga uppgifter har höjts. Det gör att möjligheterna för behandlare att förstå grundorsakerna till missbruket underlättas och även att i större grad kunna förutse återfall. Detta kommer på sikt öka möjligheterna till ökad nyttjandegrad hos våra kunder och stärka Previct som digitalt vårdstöd.
  • En studie som Kontigo Care utfört tillsammans med Uppsala Universitet belyser möjligheterna att med AI och Machine learning förutse återfall. Resultaten presenterades och väckte stor uppmärksamhet på den internationella konferensen ITISE 2019 (6th International conference on Time Series and Forecasting) 

och har nu även publicerats: ”A machine learning-based approach to forecasting alcoholic relapses” av Nikola Katardjiev vid Uppsala universitet.

Marknad

  • Under november och december har Kontigo Care i samarbete med vår samarbetspartner Acceptus identifierat ett antal kommuner för samarbete. Möten har genomförts med målsättning att med hjälp av en tydlig kartläggning och projektplan för införandet av Previct som digital tjänst inom socialtjänsten skapa förutsättningar för ett breddinförande av bolagets eHälsotjänst inom beroendevården.
  • På Kvalitetsmässan i Göteborg i november deltog Kontigo Care både med en presentation och i en paneldiskussion om möjligheterna för högre kvalitet inom offentlig verksamhet och, i Kontigos fall, beroendevården, med hjälp av maskininlärning och artificiell Intelligens. Övriga panelmedlemmar representerade Försäkringskassan och Lunds kommun som också flankerades av AI-experten Göran Lindesjö och modererades av Per Mosseby. Vårt deltagande i denna typ av sammanhang stärker långsiktigt Kontigo’s position som leverantör av digitalt stöd i beroendevården.
  • I december publicerades en debattartikel i Dagens Medicin där Kontigo Care tillsammans med flera andra e-hälsoleverantörer föreslår en uppförandekod för vårdens digitala leverantörer. Utdrag; “För att klara sjukvårdens utmaningar måste förtroendet för vårdens digitala transformation stärkas och en gemensam uppförandekod, likt den National Health Service infört i Storbritannien, är ett bra första steg. Diskussionen måste lyftas från att primärt handla om första linjens videoläkartjänster och istället fokusera på hur digitaliseringen kan skapa så stor och effektiv nytta som möjligt.”

Internationellt

  • De internationella samarbetena i Norge och Finland fortlöper som planerat. I Finland har Previct presenterats på ett större antal event och mässor och rönt bra uppmärksamhet som vi och vår partner A-klinikka bedömer kommer ge resultat under 2020. I Norge pågår sedan början av november ett pilotprojekt i de fem kommuner som valdes ut under hösten. Parallellt pågår förberedelser och marknadsaktiviteter för kommande steg under 2020. Satsning i andra länder sker i takt med vad resurserna tillåter under 2020. Bolaget är nu redo för att adressera andra marknader med digital mognad och ersättningssystem som är lämpliga för digitala tjänster som Previct.

Slutligen kan vi meddela att t o m 17 dec 2019 har 380 000 nykterhetstester utförts med Previct och därmed bidragit till att 151 000 nyktra dagar skapats av systemet. Nyktra dagar som innebär bättre liv för många medmänniskor, anhöriga och familjer.

För att öka regelbundenheten i Kontigo Cares information till marknaden avser VD att med jämna mellanrum återkomma med uppdateringar av det slag som återfinns i detta VD-brev. Avsikten är att därigenom komplettera delårsrapporter och annan börsstyrd informationspridning.

För mer information, vänligen kontakta: Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig,

telefon: +46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

 

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2019 kl 11:00 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB