I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i Kontigo Care AB:s valberedning bestå av styrelsens ordförande jämte de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget som önskar utse en representant. Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, […]

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i Kontigo Care AB:s valberedning bestå av styrelsens ordförande jämte de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget som önskar utse en representant. Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Utifrån de tre största ägare enligt bolagets kännedom som önskat utse en representant, har följande valberedning bildats: Erik Weiman (utsedd av Daniel Benitez), Juha Thümer (företräder eget ägande) samt Lars-Olov Egnell (företräder eget ägande). Rune Löderup är styrelseordförande i Kontigo Care och deltar i valberedningen utan rösträtt.

Aktieägare som vill kontakta valberedningen kan göra det via e-post till info@kontigocare.com eller med brev till Kontigo Care AB, Valberedningen, Dragarbrunnsgatan 35, 753 20 Uppsala.