Kontigo Care AB (publ) meddelade idag att valberedningens ledamöter inför årsstämman 2024 nu har utsetts

I enlighet med årsstämmans beslut har styrelsens ordförande utsett en valberedning i Kontigo Care AB. De tre röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna skall erbjudas att utse ledamöter i valberedningen. Företrädaren för den största ägaren skall vara sammankallande.

Valberedningen består av Matthias Durner (sammankallande), Christer Jönsson och Johannes Köpple.

Valberedningen har till uppgift att inför årsstämma, och i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Årsstämma för Kontigo Care AB kommer att hållas tisdagen den 28 maj 2024, kl. 11:00. Aktieägare som vill kontakta valberedningen kan göra det via e-post till info@kontigocare.com eller med brev till Kontigo Care AB, Valberedningen, Bangårdsgatan 4C, 753 20 Uppsala. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 14 april 2024.

För mer information, vänligen kontakta:  Ove Joanson, Styrelseordförande, telefon: 46 (0)70 590 31 58

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB