Mobile Healthcare bolaget Kontigo Care har efter stort intresse fått sin företrädesemission fulltecknad. 

Styrelsen för Kontigo Care AB, org nr 556956-2795 (”Bolaget”) beslutade den 19 mars med bemyndigande från stämman att genomföra en företrädesemission om högst 1 760 000 aktier, motsvarande högst 16 720 000 kr före emissionskostnader.

Aktieägare i Bolaget ägde rätt att för varje femtal innehavda aktier teckna två nya aktier. Teckningskursen per aktie uppgick till 9,50 kr. Teckning av aktier kunde göras mellan den 30 april 2015 till och med den 22 maj 2015. Vid teckning medföljde vederlagsfritt en (1) teckningsoption för varje femtal tecknade och tilldelade aktier. Dessa berättigar till nyteckning av lika många aktier från tiden för registrering hos Bolagsverket till och med den 31 maj 2016 till en teckningskurs om 9,50 kr. Optionerna skall kunna lösas in löpande under den perioden.

Teckning med och utan företräde skedde under ovanstående teckningstid. För det fall inte samtliga aktier tecknades med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

Sammanfattning av företrädesemissionens resultat.

  • Företrädesemissionen omfattade 16 720 000 kr (1 760 000 aktier) motsvarande ca 28,6 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget efter registrering hos Bolagsverket. Priset per aktie var 9,50 kr per aktie. Bolagets aktiekapital kommer att öka med 200 000 kr, från
    500 000 till 700 000 kr
  • Ca 480 nytillkomna investerare valde att teckna i företrädesemissionen. Tillsammans med befintliga aktieägare kommer bolaget att ha cirka 750 aktieägare.
  • Handelsstart på NASDAQ First North beräknas preliminärt till den 23 juni 2015. Kontigo Care kommer att handlas under kortnamnet KONT med ISIN-kod SE0007075247.

-Kontigo Care är mycket nöjda med resultatet av emissionen och ser med tillförsikt fram emot den kommande noteringen på First North. Mycket har hänt på kort tid och det skall bli kul att rulla ut våra produkter på marknaden, säger Daniel Benitez, VD och grundare Kontigo Care.

I samband med nyemissionen har Eminova Fondkommission AB agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Eminova Fondkommission AB har även utsetts till Bolagets Certified Adviser.

 För mer information: info@kontigocare.com