Kontigo Cares framgångsresa fortsatte under Q1 2018; VD Henrik Nordlindh kommenterar: ”Det första kvartalet 2018 var ett betydelsefullt kvartal för Kontigo Care. Dels fortsatte vi att teckna avtal med kunder, vi är i skrivande stund uppe i 66 av 290 svenska kommuner, dels fortsatte vi att öka vår omsättning. Vi är nu uppe i en […]

Kontigo Cares framgångsresa fortsatte under Q1 2018; VD Henrik Nordlindh kommenterar:

”Det första kvartalet 2018 var ett betydelsefullt kvartal för Kontigo Care. Dels fortsatte vi att teckna avtal med kunder, vi är i skrivande stund uppe i 66 av 290 svenska kommuner, dels fortsatte vi att öka vår omsättning. Vi är nu uppe i en kvartalsomsättning på drygt 3,1 miljoner kronor, vilket kan jämföras med de 0,9 miljoner kronor som vi omsatte under det första kvartalet för bara ett år sedan. Intäkterna är återkommande eftersom de baserar sig på löpande abonnemang av vår eHälsoplattform. Detta betyder att omsättningsökningen ger Kontigo Care en stabil grund att stå på eftersom de kronor som vi redan har lyckats att öka vår omsättning med, med stor sannolikhet även återkommer imorgon.

Vad gäller stabilitet så var det första kvartalet 2018 även viktigt ur det perspektivet att vi kunde tillföra bolaget cirka 9,8 miljoner kronor före emissionskostnader, via en riktad nyemission till en mindre grupp investerare. Dessa medel ska med god marginal räcka tills vi uppnår lönsamhet, vilket med dagens kostnadsbas inträffar när vi når cirka 550 licenser hos kund. Vi hade vid utgången av det första kvartalet 2018 drygt 300 licenser hos kund och vi förstärkte under kvartalet även vår säljavdelning med flera erfarna säljresurser för att säkerställa resan mot lönsamhet, beaktande betydande trögheter i våra prioriterade kundsegment.

Av motsvarande betydelse som Kontigo Cares stabilitet, är bolagets potential och de utökade möjligheter till aktiva marknadssatsningar som den riktade nyemissionen ger. Det återstår fortfarande cirka 80 % av de svenska kommunala kunderna, större delen av företagshälsovården, majoriteten av Sveriges drygt 200 behandlingshem och ett flertal privata vårdgivare, och det återstår en internationell marknad som är så stor att perspektiven nästan inte räcker till. Förutsättningarna för en längre period av tillväxt är alltså satta och det grundläggande, att Kontigo Care erbjuder en unik digital tjänst i en marknad som är i stort behov av vår tjänst, är idag ett etablerat faktum.

Kvartalet innehöll ytterligare en framgång som kan komma att bli mycket betydelsefull; att vi som ett första utfall av den kliniska studie som vi med stora resurser bedrivit under flera år i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Nämndemansgården, lyckades etablera världens troligen första digitala biomarkör för alkoholberoende. Den patentsökta digitala biomarkören är banbrytande då den med ett digitalt verktygs alla fördelar kompletterar och potentiellt ersätter traditionella biomarkörer som används inom den internationella alkoholvården idag och den placerar Kontigo Care i den yttersta framkanten av vår bransch.

Slutligen så vann vi nyligen eHealth Award 2018 och vi håller med socialminister Annika Strandhäll när hon säger att Kontigo Care är ett spännande bolag som bidrar till att förstärka vården. ”De förtjänar att vinna eHealth Award 2018!”.”

Henrik Nordlindh, VD Kontigo Care AB (publ)

DELÅRSRAPPORT Januari  –  mars  2018

  • Kontigo Cares omsättning för det första kvartalet 2018 uppgick till KSEK 3 144 (881). Tillväxttakten under det första kvartalet 2018, jämfört med det första kvartalet 2017 uppgick till 257%.
  • Rörelseresultatet för det första kvartalet 2018 var KSEK -2 186 (-4 059). Nettoresultatet för det första kvartalet 2018 uppgick till KSEK -2 225 (-4 099) eller SEK -0,11 (-0,26) per aktie. I resultatet för det första kvartalet 2018 ingår planenliga engångskostnader om cirka 305 KSEK, avseende slutkostnader för den kliniska studie som Kontigo Care genomfört tillsammans med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Nämndemansgården. Vidare ingår ytterligare cirka 250 KSEK i engångskostnader avseende diverse varumärkesbyggande- och marknadsföringsrelaterade kostnader.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det första kvartalet 2018 till KSEK -993 (-4 097) eller SEK -0,05 (-0,26) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets slut till KSEK 15 321 (vid föregående årsskifte 7 841) vilket motsvarar SEK 0,66 (0,40) per aktie.
  • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till KSEK 22 337 (vid föregående årsskifte 15 238) eller SEK 0,97 (0,77) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 68 (62) procent.
  • Under det första kvartalet 2018 och efter periodens slut (se ”händelser efter periodens slut”), kommunicerade Kontigo Care att åtta nya kontrakt slutits med kommuner avseende leverans av Bolagets eHälsoplattform Previct®. Kontigo Care har efter dessa avtal kontrakt med totalt 66 kommuner som tillsammans omfattar cirka två miljoner invånare, motsvarande cirka 20% av Sveriges befolkning.
  • I mars 2018 genomförde Kontigo Care en riktad nyemission om totalt 3 260 000 aktier till en teckningskurs om 3,00 kr per aktie. Nyemissionen tillförde Bolaget cirka 9,8 Mkr före emissionskostnader.
  • I mars 2018 offentliggjorde Kontigo Care att Bolaget anställt två nya säljare med ansvar för Göteborgsregionen respektive Sydsverige. Bolagets säljresurser uppgår efter rekryteringarna till sex säljare, eller nästan hälften av bolagets anställda.
  • I mars 2018 offentliggjorde Bolaget att man som ett första resultat av den kliniska studie som genomförts i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Nämndemansgården, etablerat världens troligen första digitala biomarkör för alkoholberoende. Den digitala biomarkören är banbrytande då den med det digitala verktygets alla fördelar kan komplettera och potentiellt ersätta den traditionella biomarkör som idag används internationellt vid bedömning av nykterhetsstatus hos patienter under behandling.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • Kontigo Care kommunicerade i april 2018 att man erhållit kontrakt med ytterligare tre kommuner avseende leverans av Bolagets eHälsoplattform Previct® och att Bolaget därefter har kontrakt med totalt 66 kommuner som tillsammans omfattar drygt 2 miljoner invånare.
  • I slutet av april 2018 kommunicerade Bolaget att man i hård konkurrens med flera andra spännande eHälsobolag vunnit det prestigefyllda eHealth Award 2018, som baseras på regeringens och SKL’s ”Vision e-hälsa 2025” enligt vilken Sverige skall vara världsledande i eHälsa år 2025. Utmärkelsen till årets svenska eHälsobolag är betydelsefull eftersom den etablerar Kontigo Care som ett av Sveriges mest spännande eHälsobolag, men också för att den kan ge uppmärksamhet om behovet av Kontigo Cares lösningar hos beslutsfattare inom den svenska beroendevårdssektorn.

Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida www.kontigocare.com under Investor Relations – Finansiella rapporter och dokument. 

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2018 klockan 08.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig.

Telefon: +46 (0) 18 – 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av avancerad databearbetning, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.