Under det tredje kvartalet 2018 nådde Kontigo Care en omsättning om drygt 3,3 miljoner kronor vilket kan jämföras med cirka 1,8 miljoner kronor under motsvarande kvartal 2017. Resultatet är dessutom bolagets bästa någonsin i och med att förlusten understiger en miljon kronor för det senaste kvartalet. Ökad omsättning, säsongseffekter och kostnadskontroll har bidragit till att […]

Under det tredje kvartalet 2018 nådde Kontigo Care en omsättning om drygt 3,3 miljoner kronor vilket kan jämföras med cirka 1,8 miljoner kronor under motsvarande kvartal 2017. Resultatet är dessutom bolagets bästa någonsin i och med att förlusten understiger en miljon kronor för det senaste kvartalet. Ökad omsättning, säsongseffekter och kostnadskontroll har bidragit till att vi har tagit ytterligare ett steg mot lönsamhet.

Trots ökande omsättning så har marknaden fortsatt varit utmanande, vilket gör att det tar tid att öka våra drygt 300 aktiva licenser. Det är för närvarande stor personalomsättning hos våra kunder vilket i vissa fall har gjort att både inköpsbeslut och implementeringsprocesser tagit längre tid än förväntat. Vi arbetar därför intensivt med att ha stor närvaro hos våra kunder för att stötta dem vid införandet av Previct. I våras publicerade vi de första resultaten från vår kliniska studie och de har bidragit till att vi nu också inlett diskussioner med flera landsting om hur de kan använda Previct i sin beroendevård.

Sedan Kontigo Care grundades har vi haft som mål att nå en internationell marknad och vi är mycket glada över att ha inlett vårt första internationella pilotprojekt. Vår partner A-klinikka är Finlands ledande tjänsteleverantör inom beroendevård och bland deras uppdragsgivare finns bland annat 48 % av Finlands kommuner. Pilotprojektet kommer att pågå till den 1 april 2018 och vi vill därefter ha en långvarig närvaro på den finska marknaden. Parallellt så pågår det diskussioner med möjliga partners på andra internationella marknader.

Under de senaste månaderna har vi gjort en genomlysning av bolaget vilket resulterat i ett besparingsprogram som skall minska kostnaderna med tre miljoner kronor på årsbasis. Med stor hjälp av våra medarbetare har besparingsåtgärderna snabbt kunnat genomföras och de kommer att ge effekt under det första halvåret 2019.

Avslutningsvis så är våra kunder fortsatt mycket nöjda med Previct vilket resulterat i flera kommande upphandlingar, att drygt 20 kommuner och närmare 100 personer nyligen deltog i ett kundevent i södra Sverige och att flera kommuner vid olika seminarium har presenterat Previct som ett framgångsrikt exempel på digitalisering av beroendevården.

Henrik Nordlindh, VD, Kontigo Care AB (publ)

DELÅRSRAPPORT januari – september 2018

 • Kontigo Cares omsättning för det tredje kvartalet 2018 uppgick till KSEK 3 329 (1 781). Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till KSEK 9 686 (3 861). Tillväxttakten under de första nio månaderna 2018, jämfört med de första nio månaderna 2017 uppgick till 151%.  
 • Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2018 var KSEK -898 (-2 155) och för niomånadersperioden KSEK -5 085 (-10 620). Nettoresultatet för det tredje kvartalet 2018 uppgick till KSEK -935 (-2 213) och för niomånadersperioden till KSEK -5 196 (-10 926) eller SEK -0,24 (-0,65) per aktie.  
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det tredje kvartalet 2018 till KSEK -208 (-1 698) och för niomånadersperioden till KSEK -3 926 (-9 527) eller SEK -0,18 (-0,57) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till KSEK 10 564 (vid föregående årsskifte 7 841) vilket motsvarar SEK 0,46 (0,40) per aktie.
 • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till KSEK 19 243 (vid föregående årsskifte KSEK 15 238) eller SEK 0,83 (0,77) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 70 (62) procent.  
 • Under de nio första månaderna 2018 och efter periodens slut (se ”händelser efter periodens slut”), slöt Kontigo Care avtal med 22 kommuner avseende leverans av Bolagets eHälsoplattform Previct®. Bolaget har efter dessa avtal kontrakt med totalt 80 svenska kommuner som tillsammans omfattar cirka 2,4 miljoner invånare, d.v.s. cirka 24% av Sveriges befolkning. Vidare uppnådde Kontigo Care också en viktig milstolpe i det att man efter periodens slut slöt sitt första internationella kontrakt avseende Previct® (se ”händelser efter periodens slut”).
 • I mars 2018 genomförde Kontigo Care en riktad nyemission om totalt 3 260 000 aktier till en teckningskurs om 3,00 kr per aktie. Nyemissionen tillförde Bolaget cirka 9,8 Mkr före emissionskostnader.  
 • I mars 2018 offentliggjorde Bolaget att man som ett första resultat av den kliniska studie som genomförts etablerat världens troligen första digitala biomarkör för alkoholberoende, AMI. AMI, som är patentsökt, är banbrytande då den kan komplettera och potentiellt ersätta de traditionella metoder som idag används vid bedömning av nykterhetsstatus hos patienter under behandling.
 • I april 2018 kommunicerade Bolaget att man vunnit det prestigefyllda eHealth Award 2018, som baseras på regeringens och SKL’s ”Vision e-hälsa 2025” enligt vilken Sverige skall vara världsledande i eHälsa år 2025. Utmärkelsen etablerar Kontigo Care som ett av Sveriges mest spännande eHälsobolag och ger uppmärksamhet om behovet av Kontigo Cares lösningar hos beslutsfattare inom den svenska beroendevårdssektorn. 
 • På Bolagets årsstämma i maj 2018 valdes Ove Joanson, Jan Fock och Michael Collaros in som nya styrelsemedlemmar i Bolaget, tillika Ove Joanson som Styrelseordförande. Ove Joanson har bl.a. en gedigen bakgrund i Mediesverige; Jan Fock är just avgången arbetande styrelseordförande för Länsförsäkringar AB och Michael Collaros är serieentreprenör inom teknologi.
 • I juni 2018 kommunicerade Bolaget en affärsuppdatering där bl.a. den lägre försäljningstillväxten under det andra kvartalet 2018 kommenterades. Affärsuppdateringen följdes i september 2018 av ett offentliggörande om kostnadsbesparingar i storleksordningen tre miljoner kronor per år, med genomslag under det första halvåret 2019.

Händelser efter periodens slut

 • I oktober 2018 offentliggjorde Bolaget att man tecknat avtal med tre svenska kommuner som tillsammans har en befolkningsmängd om 55 000 invånare. Inklusive tidigare avtal har bolaget kontrakt med totalt 80 svenska kommuner med en sammanlagd befolkningsmängd om 2,4 miljoner invånare.
 • I oktober 2018 offentliggjorde Bolaget att man slutit sitt första internationella avtal för bolagets eHälsoplattform Previct®. Avtalet slöts med A-klinikka Oy avseende leverans av Previct® för ett pilotprojekt i Finland. A-klinikka Oy är Finlands ledande tjänsteleverantör inom beroendevård och pilotprojektet kommer att pågå till den 1 april 2019.

Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida www.kontigocare.com under Investor Relations – Finansiella rapporter och dokument. 

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2018 klockan 08.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig.
Telefon: +46 (0) 18 – 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.