Kontigo Care AB (publ) har preliminärt beviljats medel motsvarande ca 50 000 Euro ur EU’s utvecklingsfond Horizon 2020 SME Instrument phase 1 för att investeras i utvecklingsprojektet Previct Drugs. 

Beskedet avser den ansökan som lämnats in av bolaget i maj 2019 och som avser medel för att investeras i utvecklingsprojektet Previct Drugs, vilket är en utvidgning av eHälsoplattformen Previct® för förstärkt och prediktiv beroendevård. Lösningen omfattar idag Previct Alcohol och Previct Gambling. Utvecklingsprojektet Previct Drugs syftar till att med mobiltelefonens kamera mäta förändringen i ögat och prediktera individens avvikelse från det normala och få en tydlig indikation om drognykterhet.

En s k ”Invitation to grant preparation” har erhållits som innebär inbjudan till en slutlig administrativ konfirmering av ansökan. En slutlig bekräftelse av medel i fas 1 innebär stöd för att ytterligare förstärka och beskriva projektet för att kvalificeras till fas 2 där ytterligare medel kan erhållas. Slutligt besked väntas i juli 2019.

”För Kontigo Care betyder detta mycket. Vi kan nu ta nästa steg i utvecklingen av mättekniken för ögon som kan leda till att vi kan utvidga Previct för att även stöda mätning av drognykterhet på samma sätt som för alkoholnykterhet” säger Ulf Kindefält, VD för Kontigo Care AB.

Horizon 2020 är EUs största forskning- och innovationsprogram någonsin med närmare 80 miljarder Euro i stöd under 2014-2020. Initiativet har till uppgift att säkra global konkurrenskraft inom EU. 

För mer information, vänligen kontakta: Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor:
Anja Peters, CFO och IR-ansvarig,

telefon: +46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2019 kl 14:00 CET.  

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon +46 (0)8 – 684 211 00, mail info@eminova.se