Det Uppsalabaserade mHealth-bolaget Kontigo Care påbörjar idag en nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Emissionen är garanterad upp till dess högsta belopp om 18,8 MSEK.

Kontigo Care listades på Nasdaq OMX First North i juni förra året och kan idag erbjuda en medicintekniskt klassad produkt (”TripleA”) för tidig upptäckt, vård och efterbehandling av alkoholberoende. Bolaget har slutit avtal med en rad kommunala och privata vårdgivare och behandlingshem, men ämnar nu skala upp försäljningsverksamheten väsentligt.

”Vi ser ett växande generellt intresse för TripleA och vår behandlingsmodell, men också specifikt att de vårdgivare som haft möjlighet att testa vår produkt väljer att göra ytterligare inköp efter att ha sett goda behandlingsresultat”, säger bolagets nya VD Henrik Nordlindh i en kommentar.

Det kapital som tillförs genom emissionen kommer främst att användas till att skala upp säljorganisationen och bolagets marknadsföring av befintliga och kommande produkter.

Villkoren i sammandrag:

Emissionsvillkor: 1 aktie ger rätt att teckna 1 ny aktie

Teckningstid: 24 maj 2016 – 10 juni 2016

Teckningskurs: 3,00 kronor per aktie

Maximalt antal: 6 265 026 aktier

Emissionsbelopp: 18 795 078 kronor

Antal aktier före emissionen: 6 265 026 aktier

Övertilldelningsoption: 4 200 000 kr dvs 1 400 000 st aktier

Handel med teckningsrätter: 24 maj 2016 – 8 juni 2016

Handel med BTA: 25 maj 2016 till och med det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter finns att ladda ner från www.eminova.se , samt på bolagets hemsida www.kontigocare.com. Alternativt kan teckning ske online med e-legitimation via http://www.eminova.se/emissionsuppdrag .

Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt ytterligare information om teckningsåtagande finns att ta del av i upprättat memorandum tillgängligt på Kontigo Cares hemsida.