Kontigo Cares företrädesemission blev övertecknad och bolaget, som utvecklar medicintekniska produkter för behandling av alkoholism, välkomnar därmed ytterligare drygt 400 nya aktieägare.

Årsstämman i Kontigo Care AB (publ) beslutade den 12 maj 2016, om en företrädesemission med villkoren 1:1 kurs 3 kr motsvarande en ökning av bolagets aktiekapital om högst 711 934,77 kr genom utgivande om maximalt 6 265 026 nya aktier. På årsstämman gavs också styrelsen rätt att besluta om en övertilldelningsemission för att därigenom kunna sprida ägandet ytterligare och erhålla en bättre handel i bolagets aktie, genom övertilldelningsemissionen kunde bolagets aktiekapital ökas med ytterligare maximalt 159 090,90 kr genom utgivande av maximalt 1 400 000 aktier motsvarande 4 200 000 kr utan företrädesrätt. Teckning med och utan företrädesrätt löpte mellan den 24 maj – 10 juni 2016. Därutöver tillkommer ersättning till garanter om maximalt 577 043 aktier, i det fall de accepterar ersättning i aktier, till samma villkor som i emissionen.

Nyemissionen har avslutats. Totalt tecknades, utöver ersättning till garanter, 7 019 300 aktier varav 3 717 352 aktier med företrädesrätt motsvarande 11 152 056 kr och 3 301 948 aktier utan företrädesrätt motsvarande 9 905 844 kr. Nyemissionen tecknades därmed till ca 112%. Mot bakgrund av överteckningen har bolagets styrelse tagit beslut om att utnyttja den rätt att göra en riktad nyemission enligt ovan motsvarande 754 274 aktier som motsvarar 2 262 822 kr.

Nyemissionen tillför Kontigo Care 21 057 900 kr före emissionskostnader och ersättning till garanter. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 3,7 Mkr varav ersättning till garanter beräknas till ca 1,7 Mkr varav ca 1,4 Mkr utgår iform av ersättning i aktier.

Registrering av emissionen beräknas ta cirka tre veckor efter det att fullständig teckningslikvid har erhållits. Efter registrering av nyemissionen, exklusive emitterade aktier till garanter, kommer Kontigo Cares aktiekapital att uppgå till 1 509 582,49 kr fördelat på 13 284 326 aktier envar aktie med ett kvotvärde om 0,11 kr. Efter ersättning till garanter ökar antalet aktier till 13 741 369 och aktiekapitalet till 1 561 519,19 kr.

”Vi är mycket glada att se att det växande intresset för Kontigo Cares produkter och tjänster även tagit sig uttryck i att ytterligare drygt 400 nya aktieägare valt att ge oss sitt förtroende. Det tillskott av kapital vi nu fått kommer att användas till att förstärka säljorganisationen och bredda vår produktportfölj mot en högintressant del av konsumentmarknaden”, säger Kontigo Cares VD Henrik Nordlindh, i en kommentar.

I samband med nyemissionen har Göteborg Corporate Finance AB agerat finansiell rådgivare. Kontigo Cares Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB, har agerat emissionsinstitut. Kontigo Care handlas sedan sommaren 2015 på Nasdaq First North under kortnamnet KONT med ISIN-kod SE0007075247.

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com