VD gör en operationell uppdatering av verksamheten under 2020 med blicken mot 2021.

Kontigo Care har naturligtvis påverkats av coronapandemin. Pandemin har förändrat vårt sätt att arbeta och kommunicera med våra befintliga och nya kunder. Utbildning, konsultation och försäljningsarbete har sedan i mars i princip varit begränsat till digitala möten. Vår support- och säljorganisation har visat stor kreativitet och flexibilitet i sättet att kommunicera och supportera alla kunder. Vi haft fler digitala kundmöten under 2020 än fysiska möten under 2019. Försäljningen och utvecklingen av befintliga kunder har utvecklats stabilt med i snitt tolv nya licenser i månaden. Antalet nya kommunavtal har varit i nivå med 2019, vilket visar på hur väl Bolaget och Previct är positionerade hos kunderna. Intresset för att ta till sig nya digitala verktyg är starkt. 20 nya kommunsamarbeten har tillkommit under året. Totalt har vi avtal med 134 kommuner, motsvarande 46% av landets kommuner.  

Som tidigare kommunicerats har Kontigo Cares styrelse under hösten beslutat om en betydande tillväxtsatsning.  Mer om denna nedan.

Redan under våren 2020 gjordes ett antal investeringar i Previct som på sikt kommer att bredda kundbasen och påverka vår lönsamhet positivt. Vi har anpassat Previct så att tjänsten numera fungerar också med iPhone, och inte bara med Android.  Samtidigt uppgraderades konstruktionen i samma hårdvara för att förlänga livslängden och därmed avskrivningstiden, vilket förstås verkar positivt i resultaträkningen. Att kunna erbjuda Previct oberoende av operativsystem för att fritt kunna nyttjas på valfri telefon ger oss möjlighet att nå ut till andra användargrupper och är avgörande för fortsatt internationell expansion. Även klienter hos våra befintliga kommunkunder i Sverige byter succesivt till egen telefon vilket är ekonomiskt fördelaktigt för kunder och effektivare för Kontigo Care.

Previct utvecklas bra och funktionaliteten förnyas löpande för att bredda nyttjandet. Tidigt i december introducerades t ex ytterligare en viktig funktion för att kunna följa klientens mående – Måendeindex – som i kombination med Nykterhetsindex ger vårdgivaren förstärkt möjlighet att följa klientens status och prioritera rätt insats i tid. En annan viktig ny funktion är Previct Family som ger socialtjänsten möjlighet att följa barn i familjer med beroendeproblematik. Barn kan nyttja Previct Family och på ett effektivt sätt kommunicera sina känslor och status direkt med sin kontaktperson och känna ökad trygghet. Tillsammans skapar dessa utökad nytta för socialtjänsten och en ny marknadspotential för Bolaget.

Övriga uppdateringar

  • Tre rekryteringar har skett under de senaste månaderna i enlighet med den tillväxtsatsning som tidigare beslutats. Säljorganisationen har förstärkts med en säljare för att ytterligare stärka bearbetningen av befintlig marknad för att skala upp nyttjandet av Previct hos befintliga kommunkunder och att skapa nya kundsamarbeten. En roll som affärsutvecklare har tillsatts för att intensifiera satsningen mot regional vård, internationalisering och andra strategiska partnerskap. För att accelerera utvecklingen av prediktioner baserat på artificiell intelligens har även en senior mjukvaruspecialist rekryterats med dokumenterad erfarenhet från införande av AI-baserade algoritmer.
  • Under hösten 2020 har marknadsbearbetningen kompletterats med ett flertal webinarier i samarbete med utvalda kunder och samarbetspartners med olika teman. Syftet har varit, liksom vid tidigare fysiskt arrangerade nätverksträffar och inspirationsdagar, att aktivt sprida kunskap om ”best practice” och stimulera till nya tillämpningssätt för Previct. Intresset har varit betydande med ett deltagande vid varje tillfälle på mellan 30 och 6o deltagande kommuner och ännu fler deltagande beroendeterapeuter, socialsekreterare eller chefer inom socialtjänsten. Sammantaget, ett under omständigheterna effektivt sätt att nå många av våra befintliga kunder men även att introducera nya kommuner till att lära sig mer om Previct inom beroendevården. I förlängningen skapas tillväxt för bolaget.
  • Under 2020 har vi inte bara sett ett ökat intresse från den direkta marknaden för Previct men även för intresset för Kontigo Care som bolag. Glädjande kan vi bland annat konstatera att vår marknadschef Maria Winkvist erbjöds möjligheten att berätta vår historia i TEDx-talk i Uppsala i november. En berättelse om ”fame and shame” där Previct är i centrum av historien. Kan ses här – Maria Winkvist TEDx talk.

Intresset för Kontigo Care bland befintliga och nya investerare i Sverige har varit aktivt men även förstärkts av internationell uppmärksamhet under året. Bland annat deltog VD vid en marknadsdag på Redeye med rubriken ”Future of healthcare” den 12 november. Föredraget finns att se hos Redeye  – Kontigo Care – Future of health care.

Vi ser fram mot fortsatt ökande uppmärksamhet och efterfrågan för digital beroendevård och bland investerare som ser möjligheterna i Kontigo Care för att fortsätta vara en marknadsledande aktör i Sverige och internationellt.

  • Under det senaste året har utredningar och debatt pågått i Sverige och inom EU om utvecklingen och hanteringen av digitala tjänster för person och patientdata med hänvisning till Cloud Act och Privacy Shield-domen i EU i juli 2020. Detta omfattar t ex användning av molntjänster i offentlig sektor. Speciellt de med lagring utanför EU eller med ägande utanför EU. Bolagets eHälsoplattform Previct nyttjas idag brett inom kommuner och i viss grad i regional vård. Previct är väl anpassat för att hantera den höga nivå på datasäkerhet som förespråkas. Bolaget följer noga denna utveckling och har tagit beslut att ersätta leverantören av den befintliga molntjänstlösningen med en EU-baserad leverantör för att därmed möta de juridiska frågeställningarna som uppmärksammats bland en del av våra kunder. Projektet genomförs under början av 2021 parallellt med att en konsultation och konsekvensbedömning hos Datainspektionen drivs. Denna förändring innebär stärkt dataskydd enligt senaste juridiska prejudikat och därmed ökad kundnöjdhet.
  • Internationellt utvecklas samarbetet i Finland planenligt men anpassat till restriktioner kopplade till pandemin. Vid årsskiftet ökade intäkterna till den garanterade miniminivå som avtalats för första halvåret 2021 för att åter justeras från och med augusti 2021.

I Norge har en omstart skett efter den nedstängning som skedde i det norska samhället under våren 2020. Vår förhoppning är att detta ska ge effekt med omstartade och nya pilotprojekt under början av 2021.

Ett snävt urval av betydande aktörer inom missbruksvården i Nederländerna har valts ut för fortsatta planer på pilotprojekt. Intresset är tydligt för digitala innovationer hos dessa kliniker som effekt av pågående pandemin och strävan mot minimalt med fysiska behandlingsmöten. Samtidigt har kapaciteten för införande av större förändringar i befintliga organisationer varit begränsat. Våra förhoppningar är att konkreta samarbeten kan inledas under det första halvåret 2021.

  • Bolagets Scientific Advisory Board förstärks som tidigare meddelats med Göran Lindsjö, känd rådgivare inom AI. I Bolagets fortsatta utveckling av AI-baserade prediktioner kommer hans bidrag vara värdefullt. Sedan tidigare ingår bl a Fred Nyberg seniorprofessor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet.
  • Andelen 12-månaders licensabonnemang har under det senaste året succesivt stigit från ca 30% till 48%, en indikation om förstärkt långsiktighet i bruket av Previct.

Förändringar i rapportering under 2021

  • De senaste anslutna kommunerna tillkom nyligen och kommunicerades samtidigt till marknaden. Framåt kommer vi endast göra separata pressmeddelande vid ramavtal med större kommuner som därför kan väntas ha intresse ur investerarperspektiv. Övriga nya kommunsamarbeten kommuniceras löpande i lämpliga sammanhang.
  • Andra samarbeten med strategiskt eller stor kvantifierbar omfattning kommuniceras dock fortsatt direkt och separat enligt rådande börsregler.
  • Previct erbjuds med fler olika alternativ – Alcohol, Gambling och Family, samt med och utan telefon och 3,6 eller 12 månaders bindningstid. Direkt till kund som i Sverige eller via distributör som i Finland och Norge. Prissättningen är dessutom volymanpassad, speciellt i försäljning direkt till större slutkunder. Allt detta gör att priset per licens varierar. Vår rapportering av antal aktiva licenser kommer därmed upphöra i kommande rapportering och pressmeddelanden. För att bättre spegla vår försäljning och tillväxt avser vi att framöver redovisa MRR (Monthly Recurring Revenue) vilket beräknas som genomsnittsmånadspris multiplicerat med totala antalet aktiva licenser. Vår avsikt är att detta tydligare skall beskriva bolagets tillväxt och affärsutveckling

Slutligen kan vi meddela att t o m 8 januari 2021 har 423 000 nykterhetstester utförts med Previct. Testerna har bidragit till att 171 000 nyktra dagar skapats med hjälp av Previct, nyktra dagar som innebär bättre liv för många medmänniskor, anhöriga och familjer.

För mer information, vänligen kontakta: Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig,

telefon: +46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon +46 (0)8 – 684 211 00, mail info@eminova.se