Under 2016 har Kontigo Cares vårdsystem TripleA använts av Uppsala Kommuns Socialförvaltning i ett pilotprojekt avseende utvärdering av ny teknik med fokus på ökad egenmakt i missbruksbehandling. Utvärderingen av projektet visar att såväl myndighetens som utförarnas personal vill fortsätta att använda systemet för platsobundna nykterhetstester, samt att systemet bidrar till goda samhällsvinster. 

Socialförvaltningen i Uppsala kommun har under perioden februari – juli 2016 deltagit i ett pilotprojekt där ett system för platsobundna nykterhetstester använts i kommunal verksamhet. Som tidigare kommunicerats har Kontigo Care levererat TripleA för ett 30-tal klienter för ändamålet vid tre av Socialförvaltningens beroendeenheter. I utvärderingen av projektet (“Utvärderingen”) har deltagande handläggares och klienters tankar och synpunkter via intervjuer tillvaratagits och en samhällsekonomisk kalkyl har genomförts av Stefan Fölster. 

Sammantaget visar Utvärderingen att TripleA uppfattas positivt av såväl handläggare som klienter, samt att systemet medför positiva samhällsekonomiska effekter för samhället i stort. Den största och i stort sett enda invändningen som personalen har framfört är relaterade till den idag utgångna mobiltelefonmodell som har använts i samband med pilotprojektet. Detta problem är numer åtgärdat i och med Kontigo Cares byte av mobiltelefonfabrikat. Utredningen framhåller vidare att personalen upplever TripleA som ett genomarbetat och användarvänligt system medan klienterna uppger att TripleA ger frivillighet och självbestämmande och att återfall kan brytas snabbare tack vare systemet.  

”Återkommande får vi höra från vårdgivare och användare om hur TripleA varit till hjälp i deras yrken och liv. Vi är därför oerhört stolta över att TripleA:s nytta verifieras och ges extra dignitet i den positiva utvärdering som detta pilotprojekt resulterade i”, kommenterar Henrik Nordlindh, VD, Kontigo Care. “Den samhällsekonomiska analysen i utredningen förefaller inte ta hänsyn till en minskad förekomst av svåra återfall och med det ett minskat behov av resurskrävande insatser. Att samhällsvinsterna vid användande av TripleA trots det kan summeras till 5 670 kr per brukare och månad är lovande. Därtill har TripleA, sedan beräkningen gjordes, förbättrats markant vad gäller introduktionen av ett banbrytande prediktionsverktyg i systemets vårdportal, vilket torde öka samhällsvärdet av systemet betydligt”, fortsätter Henrik Nordlindh. “Det positiva utfallet från denna utvärdering stärker oss när vi nu arbetar vidare för att expandera TripleA på den svenska och i förlängningen internationella marknaden”, avslutar Henrik Nordlindh. 

Styrelsen för Kontigo Care bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.