I pressmeddelandet som publicerades idag kl 08:30 CET så är länken till bolagets hemsida defekt. Det rättade pressmeddelandet presenteras nedan: STABIL TILLVÄXT UNDER 2020 TROTS PANDEMIN Kontigo Care AB redovisar här ett framgångsrikt år med god och stadig tillväxt. Coronapandemin har endast marginellt försvårat verksamheten. Pandemin har samtidigt medfört ett tydligt ökat intresse för digitala häl­solösningar. Kontigo Cares styrelse har beslutat om nyinvesteringar i förstärkt försäljningskapacitet och ökad forskningskompetens bl a i företagets drogprojekt. Kontigo Care har sedan slutet av 2020 noterat ett markant ökat intresse för bolaget från utländska investerare.

VD Ulf Kindefält kommenterar: 

Dags att summera ett mycket speciellt år. Vi är många som ställt om och etablerat en ny normalitet för att kunna hantera privatliv och arbetsliv. Affärslivet har i stort hämtat sig inom många sektorer medan andra är fortsatt hårt drabbade. Samhällskonsekvenserna på längre sikt är inte ännu helt synliga och den långsiktiga påverkan på hälsan i populationen har vi ännu inte sett. Många tecken finns på att behovet av vårdinsatser för att hantera psykisk ohälsa kommer öka som en effekt. Sannolikt även för hjälp att behandla beroendeproblematik.

Förtjänsten med digitala vårdmöten och vårdverktyg har blivit tydligare under året. Pandemin har även inneburit att efterfrågan till Kontigo Cares digitala eHälsoplattform stärkts. Ytterligare sex kommunav­tal tecknades i fjärde kvartalet och totalt 20 under året. Ett utvecklat samarbete baserat på digital kom­munikation med befintliga kommunkunder har lett till ett utökat bruk av Previct i beroendevården. Trots få fysiska möten sedan i mars har året varit intensivt för Bolagets säljteam med många digitala aktivite­ter och möten i syfte att sprida kunskap om möjligheterna med Previct. Tydligt fler digitala möten hölls 2020 än antal fysiska möten 2019. En serie webinarier har genomförts under hösten med genomgående stort intresse och deltagande. Att ta del av best practice och dela erfarenheter har blivit allt viktigare. Vi ser positivt på ett fortsatt tillskott av nya kunder under de kommande kvartalen men även en utök­ning bland befintliga kommunkunder som kan härledas till den ökade uppmärksamheten kring digitala verktyg i vården som präglar svensk sjukvård i spåren av pandemin. Med förstärkningen av säljorgani­sationen kommer detta arbete att intensifieras under 2021. Breddning till fler klientgrupper och till fler behandlare innebär stor potential för tillväxt.

Nettotillväxten av nya licenser på den svenska marknaden har varit 36% under 2020. En stark utveckling som visar på hur Previct levererar värde till våra kunder. En spridning som succesivt stimulerar ytterli­gare spridning till fler kunder och fler klienter i landet. Potentialen för fortsatt tillväxt är fortfarande att betrakta som betydande.

Under fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 5,7 miljoner kronor vilket innebär en tillväxt med 22 % jämfört med samma period 2019. Det fjärde kvartalet 2020 visade en nettoomsättningstillväxt på drygt 8 % jämfört med det tredje kvartalet 2020. Sett till omsättningen är det fjärde kvartalet det hittills bästa i Kontigo Cares historia.

Nettoomsättningen för helåret 2020 summeras till 20,4 miljoner kronor vilket innebär en tillväxt på 16% jämfört med 2019. Ett starkt resultat med tanke på de speciella omständigheterna som rått under året och med de begränsningar till marknadsbearbetning det inneburit och konsekvenser det fått på möjligheterna till internationell bearbetning och utveckling av andra affärsmöjligheter.

Nettoresultatet för det fjärde kvartalet 2020 uppgick till – 63 000 kronor och för helåret till -1 194 000 kronor. Investeringarna som gjordes under våren i IOS-anpassning för att nå en bredare marknad och den hårdvaruanpassning som gjordes för att förlänga avskrivningstiden belastade nettoresultatet tidi­gare under året. Utöver det påverkades resultatet i det fjärde kvartalet av den tillväxtsatsning för år 2021 som tidigare kommunicerats genom de strategiska rekryteringarna som genomfördes under hösten.

Antalet kommunavtal utökades under året med 20 nya avtal vilket ska ses i ljuset av att fysiska möten inte varit aktuellt sedan i mars annat än i undantagsfall vilket påverkat nykundsbearbetningen specifikt. Under de omständigheterna är detta ett signifikant tillskott och som ger bra grund för fortsatt utveck­ling under 2021.

På den internationella marknaden har pilotprojektet i Finland med den rikstäckande aktören A-klinikka omvandlats till ett exklusivt distributörsavtal sedan oktober. Detta första internationella distributörs­avtal är en milstolpe för Kontigo Care. Avtalet innebär ett minsta antal licenser med gradvis ökad mini­mumnivå och därmed gradvis ökande garanterade intäkter under det kommande året. Vår gemensamma förhoppning är givetvis att efterfrågan i den finska marknaden kommer att vara större än de garanterade nivåerna.

I Norge har marknadsintroduktionen i princip omstartats som ett resultat av pandemin som stoppade all aktiv bearbetning av den norska marknaden under flera månader under våren. Aktiviteterna återupp­togs före sommaren och fortsatte i augusti. Tillsammans med vår partner MDC e-care arbetar vi nu med bearbetningen av den kommunala och regionala beroendevården i Norge. Vår förhoppning är att dessa aktiviteter ska leda till en långsiktig etablering i den norska marknaden.

Samarbetet i den nederländska marknaden tillsammans med vår partner MedScaler fortgår. Ett mindre antal potentiella samarbeten har selekterats och prioriteras för att förhoppningsvis leda till pilotprojekt i den nederländska beroendevården.

För att förstärka utvecklingen av de befintliga internationella samarbetena och spridningen till nya marknader har en roll som affärsutvecklare tillsatts i Bolaget sedan december 2020. Samma funktion kommer även att ansvara för etableringen av andra möjliga partnersamarbeten och för att leda Bolagets strategiska arbete inför det förväntade kommande gemensamma huvudmannaskapet för samsjuklighet som nu utreds av staten. Utvecklingen av de redan etablerade regionala samarbetena ingår i uppdraget. Denna förstärkning av organisationen är central för att säkra etableringen i befintliga och nya markna­der.

Det förstärkta fokuset på avancerad algoritmutveckling som möjliggörs som effekt av den nyligen re­kryterade mjukvaruspecialisten är viktigt för att stärka prediktionerna i Previct vilket ger ökat värde för beroendevården, samtidigt som det verkar positivt på affärsutvecklingen inom alla segment och på alla marknader. Under 2020 gjordes ett antal viktiga investeringar i plattformen vilket har stor betydelse för fortsatt expansion. Bland annat IOS-anpassningen.

Under året har debatten om lämpligheten att nyttja t ex molntjänster inom offentliga verksamheter med fokus på lagring och hantering av person- och patientdata intensifierats och även uppmärksammats av en del av våra kommunkunder, speciellt efter sommaren. Previct är en mycket säker plattform för hantering av känsliga persondata och utvecklad för att möta höga krav. Vi följer förstås denna utveckling och hur svenska myndigheter menar att juridiska prejudikat kan påverka strategier hos kommun och region för datahantering framöver. Kontigo Care har proaktivt tagit initiativ för att under första delen av 2021 genomföra ett byte till en EU-baserad molntjänstleverantör. Bytet väntas möta positiv respons från marknaden och stärka Bolagets försäljning och position i marknaden.

Den förstärkning som skett av organisationen under de senaste månaderna tillsammans med den samlade spetskompetens, erfarenhet och passion som redan finns gör att jag ser positivt på framtiden. Betydande och växande intresse i marknaden i kombination med de nya initiativen gör att jag, styrelsen samt Kontigo Cares personal ser fram mot nya landvinningar och fortsatt positiv försäljningsutveckling under de närmaste kvartalen.

• Kontigo Cares nettoomsättning för det fjärde kvartalet 2020 uppgick till KSEK 5 668 (4 647). Omsättningen för helåret uppgick till KSEK 20 378 (17 616). Tillväxttakten för helåret 2020 jämfört med samma period 2019 uppgick till 16%.

• Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2020 var KSEK -51 (117) och för helåret KSEK -1 110 (-1 272). Nettoresultatet för det fjärde kvartalet 2020 uppgick till KSEK -63 (105) och för helåret till KSEK -1 194 (-1 386) eller SEK -0,05 (-0,06) per aktie.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det fjärde kvartalet 2020 till KSEK 1 466 (-254) och för helåret till KSEK 3 985 (667) eller SEK 0,17 (0,03) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets slut till KSEK 4 939 (5 679) vilket motsvarar SEK 0,21 (0,25) per aktie.

• Eget kapital uppgick vid periodens utgång till KSEK 15 396 (16 629) eller SEK 0,67 (0,72) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 63 % (67 %).

• Licenstillväxten har varit god under året med en jämn fördelning över året på den svenska mark­naden. Intäkterna från den finska marknaden ökade under fjärde kvartalet 2020 enligt plan. Net­totillväxten av antalet licenser under året i den svenska marknaden är 36%. De olika typerna av licenser och skiftande prisnivåer i den svenska marknaden beroende på volym och andra villkor gör att vi från och med denna rapport, som tidigare meddelats, valt att framöver rapportera MRR (Monthly Reccurring Revenue/månatliga återkommande intäkter som beräknas som genomsnitt­ligt månadspris per licens multiplicerat med totala antalet aktiva licenser) för att tydligare spegla utvecklingen för Bolaget. Vid slutet av 2020 var MRR 1,86 MSEK. Motsvarande värde i slutet av 2019 var 1,49 MSEK vilket innebär en tillväxt i MRR på 25%.

•Under 2020 tillkom ytterligare 20 ramavtal med svenska kommuner. Totalt innehar Bolaget 134 avtal motsvarande 46% av Sveriges kommuner och som tillsammans omfattar ca 3,9 miljoner invå­nare.

• Under 2020 slutrapporterades marknadsutredningen till Horizon 2020 relaterat till Bolagets drogprojekt. Slutbetalning av beviljade medel skedde i juni 2020. Totalt utbetalades ca KSEK 500 varav KSEK 339 i juni 2020.

• I juni genomfördes ordinarie bolagsstämma varmed tre nya ledamöter valdes in i styrelsen. Sty­relsen omfattar från och med dess fem ledamöter. Vid bolagsstämman valdes de nya ledamöterna Mårten Karlsson, Ulrika Giers och Pelle Hjortblad. Omval skedde av Ove Joanson (ordförande) och Jan Fock (ledamot, vice ordförande). Vid en extra bolagsstämma i augusti beslutades om ett teck­ningsoptionsprogram för personal och styrelse.

• I april inleddes ett samarbetsprojekt med affärsutvecklingsföretaget MedScaler i Nederländerna för att introducera Bolagets eHälsoplattform Previct i marknaden. Samarbetet fortgår in i 2021.

• Distributöravtalet med den finska samarbetspartnern A-Klinikka OY med exklusivitet under två år började gälla från och med 1 oktober 2020. Avtalet inkluderar en struktur med stegvis ökande minsta antal Previct-licenser till ett fast månadspris per enhet. Det innebar en minsta månatlig ersättning om 75 000 kr (från och med oktober 2020) till garanterat minst en fördubbling från och med 1 au­gusti 2021.

• Under det fjärde kvartalet inleddes implementeringen av styrelsens beslut att investera i tillväxt genom att tre rekryteringar genomfördes. Förstärkningen innebär rekrytering av ytterligare en säl­jare för befintlig kommunmarknad, en ny roll som affärsutvecklare för internationella samarbeten och andra segment i den svenska marknaden samt en senior mjukvaruspecialist för accelererad vi­dareutveckling av eHälsoplattformen. Under andra halvan av 2021 är avsikten att rikta utvecklings­resurserna mot att vidareutveckla möjligheterna att förverkliga den drognykterhetsapplikation som finns i en testversion sedan tidigare. Detta projekt är i en tidig fas men företaget har stark tro på att t ex med avancerad bildanalys kunna utveckla algoritmer och teknik för att säkerställa den funktio­nalitet som eftersträvas. Ett viktigt steg för Kontigo Care för att ta ett större ansvar i digitaliseringen av nästa generations beroendevård.

• Kontigo Care står liksom andra företag för närvarande inför utmaningen med spridningen av COVID-19 (Corona-viruset). Vi ser spridningen av viruset i många länder och implementering av åtgärder runt om i världen har införts i olika grad under året för att minska påverkan på samhällen och affärsverksamheter. Per dagen för denna rapports undertecknande har Kontigo Care sett vis­sa effekter. Leverans från Kina av vissa komponenter till bolagets i Sverige producerade hårdvara försenades i februari och mars och delvis under hösten 2020. Viss risk för försening kvarstår i närtid för kommande produktion med koppling till effekter av pandemin. Åtgärder för att säkra tillgång av hårdvara för att säkra Bolagets behov under 2021 har vidtagits. Den samlade bilden är att pandemin inte väsentligt har försvårat bolagets verksamhet.

Samtidigt har Covid 19 inneburit att intresset för digitala vårdverktyg och eHälsoplattformar, inklu­sive Previct, har stärkts på den svenska marknaden och delvis internationellt under året.

Möjligheten för bolaget att på sikt gynnas av detta ökade fokus på mobila digitala vårdverktyg inom psykisk ohälsa och missbruksvård är tydlig.

Sammantaget har effekterna från pandemin inte haft någon väsentlig negativ inverkan på bolagets verksamhet men det är ännu inte möjligt att uppskatta den slutliga påverkan på bolaget.

Rapporten återfinns på bolagets hemsida, se http://ir.kontigocare.com/wp-content/uploads/kontigo-care-bokslutskommunike-q4-2020.pdf

För mer information, vänligen kontakta:  Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 5 februari 2021, kl. 09:45 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.