Fördubblad omsättning under 2018. Korrekt komplett bokslutskommuniké bifogad.

Jag heter Ulf Kindefält och är nytillträdd VD för Kontigo Care. Jag kommer närmast från en tjänst som affärsområdeschef på Philips Patient Care & Monitoring Systems och har mer än 20 års erfarenhet av att driva försäljning och affärsutveckling av medicintekniska lösningar till vårdsektorn. Jag har under en tid följt Kontigo Care och ser stora möjligheter för bolaget att fortsätta växa både i Sverige och på den internationella marknaden.

Under 2018 ökade Kontigo Cares omsättning till 13,3 miljoner kronor vilket innebär en tillväxt med 114 % jämfört med 2017. Det fjärde kvartalet 2018 var vårt bästa hittills och vi nådde drygt 3,6 miljoner kr i omsättning vilket är en ökning med 54 % jämfört med motsvarande kvartal 2017. Trots den goda tillväxten så var 2018 ett utmanande år. Tillväxttakten var under kvartal två och tre betydligt lägre än tidigare år och ett besparingsprogram initierades därför under hösten 2018. Programmet ska leda till besparingar på 3 miljoner kronor på årsbasis och förväntas få effekt under första halvåret 2019.

För att återgå till en högre tillväxttakt så har ett flertal åtgärder genomförts och det är glädjande att försäljningen återigen tagit fart under det fjärde kvartalet. Vi har idag drygt 350 licenser på den svenska marknaden och avtal med inte mindre än 93 av Sveriges 290 kommuner. Bolaget har historiskt haft en mycket hög ökningstakt av kundstocken, men det finns även stort potential att utveckla våra befintliga kunder. Våra kunders organisationer kännetecknas av en tröghet i besluts- och implementeringsprocesser och vi behöver fortsätta att utveckla vårt stöd till dem så att de snabbare kan fatta beslut och dessutom öka sin användning av Previct. Jag ser fram emot att arbeta med detta tillsammans med mina nya kollegor och till vår hjälp har vi bland annat nya hälsoekonomiska beräkningar som visar hur våra kunder har kunnat sänka sina kostnader med Previct. Vi har dessutom blivit ännu mer kända på marknaden efter att vi i december 2018 uppmärksammades i ett reportage i Nyhetsmorgon på TV4. I inslaget berättade klienter och behandlare om hur Previct hjälpte dem att nå bättre behandlingsresultat.

På den internationella marknaden så fortlöper vårt pilotprojekt i Finland med den rikstäckande aktören A-klinikka. Projektet löper enligt plan och pågår fram till 1 april 2019. Intresset har även varit stort hos andra vårdgivare utanför Sverige och vi har ett flertal pågående diskussioner med möjliga internationella partners samtidigt som vi har ytterligare kunskap att inhämta rörande vårdorganisationer och nationella ersättningsmodeller i respektive land.

I december 2018 så publicerade vi en vetenskaplig artikel baserad på den studie som genomförts med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Nämndemansgården. I artikeln presenterades en ny digital biomarkör MTBT (Maximum Time Between Tests) som är ett starkt komplement till vår befintliga digitala biomarkör AMI (Addiction Monitoring Index). AMI och MTBT är troligen världens enda digitala biomarkörer inom beroendevården och de kommer att ytterligare stärka våra möjligheter att förutsäga återfall och göra det möjligt för vårdgivare att hjälpa fler människor till ett friare liv.

Sammantaget så var avslutningen på 2018 mycket positivt och det är många spännande projekt på gång i bolaget. Jag ser nu fram emot att leda Kontigo Cares tillväxtresa och ta till vara på alla de möjligheter som finns på marknaden.

Ulf Kindefält, VD, Kontigo Care AB (publ)

·      Kontigo Cares omsättning för det fjärde kvartalet 2018 uppgick till KSEK 3 638 (2 370) Omsättningen för helåret uppgick till KSEK 13 324 (6 231). Tillväxttakten under året jämfört med 2017 uppgick till 114%.  

·      Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2018 var KSEK -1 495 (-3 401) och för helåret KSEK -6 580 (-14 021). Nettoresultatet för det fjärde kvartalet 2018 uppgick till KSEK -1 525 (-3 439) och för helåret till KSEK -6 721 (-14 365) eller SEK  -0,30 (-0,81) per aktie.  

·      Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det fjärde kvartalet 2018 till KSEK -788 (-1 036) och för helåret till KSEK -4 714 (-10 563) eller SEK -0,21 (-0,59) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till KSEK 8 853 (vid föregående årsskifte 7 841) vilket motsvarar SEK 0,38 (0,40) per aktie.

·      Eget kapital uppgick vid periodens utgång var KSEK 17 719 (vid föregående årsskifte KSEK 15 238) eller SEK 0,77 (0,77) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 66 (62) procent.  

·      Under 2018 och efter periodens slut (se ”händelser efter periodens slut”), slöt Kontigo Care avtal med sammanlagt 33 kommuner avseende leverans av Bolagets eHälsoplattform Previct®. Bolaget har efter dessa avtal kontrakt med totalt 93 svenska kommuner som tillsammans omfattar cirka 2,8 miljoner invånare, d.v.s. cirka 28% av Sveriges befolkning.  

·      I mars 2018 genomförde Kontigo Care en riktad nyemission om totalt 3 260 000 aktier till en teckningskurs om 3,00 kr per aktie. Nyemissionen tillförde Bolaget cirka 9,8 Mkr före emissionskostnader. 

·      I mars 2018 offentliggjorde Bolaget att man som ett första resultat av den kliniska studie som genomförts etablerat världens troligen första digitala biomarkör för alkoholberoende, AMI. AMI, som är patentsökt, är banbrytande då den kan komplettera och potentiellt ersätta de traditionella metoder som idag används vid bedömning av nykterhetsstatus hos patienter under behandling.

·      I april 2018 kommunicerade Bolaget att man vunnit det prestigefyllda eHealth Award 2018, som baseras på regeringens och SKL’s ”Vision e-hälsa 2025” enligt vilken Sverige skall vara världsledande i eHälsa år 2025. Utmärkelsen etablerar Kontigo Care som ett av Sveriges mest spännande eHälsobolag och ger uppmärksamhet om behovet av Kontigo Cares lösningar hos beslutsfattare inom den svenska beroendevårdssektorn. 

·      På Bolagets årsstämma i maj 2018 valdes Ove Joanson, Jan Fock och Michael Collaros in som nya styrelsemedlemmar i Bolaget, tillika Ove Joanson som Styrelseordförande. Ove Joanson har bl.a. en gedigen bakgrund i Mediesverige; Jan Fock är just avgången arbetande styrelseordförande för Länsförsäkringar AB och Michael Collaros är serieentreprenör inom teknologi.

·      I juni 2018 kommunicerade Bolaget en affärsuppdatering där bl.a. den lägre försäljnings-tillväxten under det andra kvartalet 2018 kommenterades. Affärsuppdateringen följdes i september 2018 av ett offentliggörande om kostnadsbesparingar i storleksordningen tre miljoner kronor per år, med genomslag under det första halvåret 2019.

·      I oktober 2018 offentliggjorde Bolaget vid två tillfällen att det tecknat avtal med sammanlagt sex svenska kommuner. Inklusive tidigare avtal hade bolaget avtal med totalt 83 svenska kommuner med en sammanlagd befolkningsmängd om 2,4 miljoner invånare.

·      I oktober 2018 offentliggjorde Bolaget att det slutit sitt första internationella avtal för bolagets eHälsoplattform Previct®. Avtalet slöts med A-klinikka Oy avseende leverans av Previct® för ett pilotprojekt i Finland. A-klinikka Oy är Finlands ledande tjänsteleverantör inom beroendevård och pilotprojektet kommer att pågå till den 1 april 2019.

·      I oktober informerade Bolaget att Henrik Nordlindh avsåg att lämna posten som VD.

·      I november offentliggjorde Bolaget vid två tillfällen att det tecknat avtal med sammanlagt fem kommuner. Inklusive tidigare avtal hade Bolaget avtal med totalt 88 svenska kommuner med en sammanlagd befolkningsmängd om 2,6 miljoner invånare.

·      I december offentliggjorde Bolaget att det tecknat avtal med sammanlagt två kommuner. Inklusive tidigare avtal hade bolaget avtal med totalt 90 svenska kommuner med en sammanlagd befolkningsmängd om 2,7 miljoner invånare.

·      I december utsågs Ulf Kindefält till ny VD för Bolaget med tillträde 1 februari 2019.

Händelser efter periodens slut

·      I januari kommunicerade Bolaget att det tecknat avtal med tre kommuner som tillsammans har en befolkningsmängd om cirka 115 000 invånare. Inklusive tidigare avtal har Bolaget nu avtal med 93 kommuner med sammanlagt 2,8 miljoner invånare.

Delårsrapporten i dess helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida www.kontigocare.com under Investor Relations – Finansiella rapporter och dokument. 

För mer information, vänligen kontakta: Ulf Kindefält, Verkställande Direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor:
Karin Almqvist Liwendahl, CFO och IR-ansvarig,

telefon: +46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2019 kl 08.30 CET.