Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller Bolaget) informerar idag om att rapporten från samverkansprojektet Växtzon, där fyra kommuner i mellan-Sverige testat Kontigo Cares eHälso-plattform för en framgångsrik och kostnadseffektiv beroendevård, idag offentliggörs av Växtzon, som är ett samverkansprojekt som drivs av företagsinkubatorer och science parks i östra Mellansverige. Förutom frågeställningar rörande upplevda resultat med behandlingen gjordes i rapporten en hälsoekonomisk beräkning där det fastslogs att en nykter dag i projektet kostat 143 kr per dag vilket kan ställas mot kostnaderna för behandlingshemsvistelser, avgiftningar och omhändertagande av barn, som uppgår till tusentals kronor per dygn.

Kontigo Cares eHälso-plattform möjliggör diagnos, individanpassad vård och prediktion av beroendesjukdomar, baserat på avancerad mjukvara. Med eHälsa finns det helt nya möjligheter för vården att utgå från individers behov och för individer att bli medskapare i vården. Detta leder inte enbart till bättre behandlingsresultat utan är ofta också ekonomiskt lönsamt, då delar av vården kan utföras i patienternas hemmiljö.

Växtzons projekt med Kontigo Care har pågått i fem månader och det var Kontigo Cares 1.0-lösning för skadligt bruk av alkohol (TripleA) som utvärderades.  Projektet utgick från frågeställningar identifierade i Vårdanalys rapport ”Missar vi målen med missbruksvården”. I Vårdanalys rapport identifierade man ett antal mål som individer uppger att de vill uppnå i sin behandling. Dessa mål har man sedan utgått ifrån samt mätt vid Växtzon-projektets start och slut.

Trots en så kort behandlingstid som fem månader visade studien på en genomsnittlig förbättring av samtliga tolv parametrar som undersöktes, exempelvis ”kontrollera mitt bruk av alkohol”, ”psykisk och fysisk hälsa”, ”klara mig själv”, ”närstående” och ”gott och värdigt liv”. Förutom frågeställningarna rörande upplevda resultat med behandlingen gjordes en hälsoekonomisk beräkning där det fastslogs att en nykter dag under projekttiden kostat 143 kr per dag vilket kan ställas mot kostnader för behandlingshemsvistelser, avgiftningar och omhändertagande av barn, som uppgår till tusentals kronor per dygn.

”Det är med glädje vi mottagit Växtzons rapport”, säger Henrik Nordlindh, Kontigo Cares VD. ”Förutom den stora besparing som rapporten kommer fram till att samhället kan göra med vår eHälso-plattform, kan man fundera kring vad det vidare värdet är av en nykter dag för individen, dess nära och kära och samhället i stort. En nykter dag kan ju innebära att några personer inte förlorar livet i en trafikolycka, att någon får behålla jobbet eller en relation, eller att ett barn får en bättre dag på sitt sommarlov. Att vi med vår eHälso-plattform kan bidra till förbättrad livskvalitet för så många människor, är ett av de starka motiv som driver oss i vårt intensiva arbete med fortsatt utveckling av Kontigo Care som bolag, och av vår eHälso-plattform som ledande teknisk lösning för beroendevården”, avslutar Henrik Nordlindh.

Den fullständiga Växtzonsrapporten återfinns på Kontigo Cares hemsida, www.kontigocare.com.

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com 
IR- och pressfrågor:
Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig,
Kontigo Care AB (publ), Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post:
ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Styrelsen för Kontigo Care bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.    

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets avancerade eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.