Styrelsen i Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo” eller ”Bolaget”) meddelar i dag att Bolagets styrelse föreslår att en extra bolagsstämma beslutar om en riktad kontant nyemission om högst 4 565 217 aktier till Bolagets största aktieägare till en teckningskurs om 2,30 SEK per aktie (den ”Riktade Emissionen”). Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget högst cirka 10,5 MSEK före avdrag av emissionskostnader. Styrelsen har föreslagit att den Riktade Emissionen beslutas av en extra bolagstämma som avses äga rum den 2 april 2024. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att utfärdas separat.

Styrelsen föreslår att den Riktade Emissionen om högst 4 565 217 aktier riktas till Bolagets största aktieägare, ShapeQ GmbH (”Investeraren”). Kontigo Care avser att använda nettolikviden från den Riktade Emissionen om högst cirka 10,5 MSEK primärt till att fokusera på vidareutveckling av drogapplikationens möjligheter till ännu finkänsligare detektion av bl a Cannabis samt påbörja marknadskartläggning av nya marknader och industrisegment. Utvecklingen av vår drogapplikation går in i nästa fas då vi är angelägna att utnyttja det tidsfönster vi ännu har. Investeraren har visat sig ha möjlighet att på egen hand bistå Bolaget med hela finansieringen vilket bidrar till att Bolaget kan undvika kostsam lånefinansiering och slutföra finansieringen på kort tid. ShapeQ GmbH är ett investeringsbolag som investerar långsiktigt i mindre tillväxtbolag inom nischmarknader över hela Europa, med visionen att inte bara göra kapitalinvesteringar utan också stötta portföljbolagen i deras tillväxtambitioner via egen kompetens och ett omfattande nätverk av företagsledare i Europa.

Teckningskursen om 2,30 SEK bedöms motsvara marknadsvärde. Den volymvägda genomsnittskursen under perioden 2024-02-12 – 2024-03-01 var SEK 2,32 SEK per aktie. Utifrån denna snittkurs har teckningskursen, som motsvarar en rabatt om cirka 0,87 procent mot snittkursen, fastställts genom en förhandling på armlängds avstånd mellan Bolaget och Investeraren. Det är således styrelsens uppfattning att marknadsmässigheten har säkerställts.

Om den extra bolagsstämman beslutar att genomföra den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med högst 4 565 217 aktier, från 27 481 533 aktier till högst 32 046 750 aktier, och aktiekapitalet med högst 518 774,046 SEK, från 3 122 897,788 SEK till 3 641 671,835 SEK. Den Riktade Emissionen medför en utspädning för befintliga ägare om högst cirka 14,2 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Emissionen.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Styrelsen har noga övervägt olika finansieringsalternativ, däribland förutsättningarna för att genomföra en företrädesemission i stället för en riktad emission. Styrelsen anser det vara i Bolagets och dess aktieägares bästa intresse att genomföra den riktade nyemissionen för att säkerställa den mest tids- och kostnadseffektiva finansieringen av Bolagets fortsatta utveckling och för att förutsättningar inte bedöms föreligga för att genomföra en företrädesemission på gynnsamma villkor. Det är styrelsens samlade bedömning att skälen ovan tydligt och med styrka väger tyngre än de skäl som motiverar huvudprincipen att emissioner ska genomföras med tillämpning av aktieägares företrädesrätt samt att en emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt därför ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Styrelsen har föreslagit att den Riktade Emissionen beslutas av en extra bolagstämma som avses äga rum den 2 april 2024. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att utfärdas separat. Eftersom den Riktade Emissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, krävs för ett giltigt beslut av bolagsstämman att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Emissionen.

För mer information, vänligen kontakta:  

Ulrika Giers, Verkställande direktör

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ulrika.giers@kontigocare.com

Anja Peters Ohlsson, CFO och IR-ansvarig

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ir@kontigocare.com eller anja.peters@kontigocare.com

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan som Kontigo Care AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2024 kl. 08.00 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gamble, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.