Banbrytande resultat med digitala biomarkörer under behandling av alkoholberoende. Previct Alcohol kan varna för återfall 1-3 dagar innan de inträffar.

Kontigo Care har publicerat ”The Clinical Course of Alcohol Use Disorder Depicted by Digital Biomarkers” i den ansedda tidskriften Frontiers in Digital Health. Resultaten baseras på data från en klinisk studie som genomförts tillsammans med beroendeavdelningen på Akademiska universitetssjukhuset i Uppsala och Uppsala universitet.

Publikationen beskriver hur digitala biomarkörer kan användas för att kontinuerligt följa upp och automatiskt identifiera återfall för patienter som använder den digitala eHälso-plattformen Previct Alcohol vid behandling av alkoholberoende. Publikationen är granskad av andra oberoende forskare i fältet.

Med Previct Alcohol utför patienten stora delar av vården i sin egen hemmiljö med hjälp av en liten trådlös alkoholmätare med foto-ID och en app där patienten har ett skräddarsytt vårdprogram. All information överförs i realtid till behandlaren. Med hjälp av AI kan återfall identifieras 1 till 3 dagar innan de inträffar. Både vården och patienten kan få varningar om att ett återfall är i antågande. Informationen kan även ges till närstående eller stödpersoner, om patienten så önskar.

De digitala biomarkörerna gör att man kan följa beroendet över tid på ett helt nytt sätt. De gör händelser som förbättrar eller försämrar sjukdomsförloppet tydligare och bidrar till att dessa upptäcks tidigare. Metoden gör det möjligt att följa patientens sjukdom på en kontinuerlig skala i stället för som tidigare där varje återfall beskrivs som en enskild händelse. Den kontinuerliga skalan ger vården nya verktyg för att förstå hur långt patienten kommit i sitt tillfrisknande och hur förbättringar och försämringar påverkar sjukdomsförloppet. Med en större förståelse för patientens sjukdom kan vården lättare ge rätt insats i rätt tid till rätt individ.

Två saker utgör grunden för AI-motorn som förutsäger återfall. Den första är de unika digitala biomarkörerna kontinuerligt beskriver sjukdomsförloppet både i tid och uttryck. Detta är grunden för att kunna definiera ett återfall. Den andra är den artificiellt intelligenta algoritmen som förutsäger återfall. Algoritmen efterliknar hur den mänskliga hjärnan fungerar i sitt beslutsfattande, och väger samtidigt in ett minne av hur patienten har fungerat den senaste tiden. Med AI-motorns objektiva skattning av hur patienten kommer att bete sig den närmaste framtiden blir det möjligt att förutsäga återfall.

Publikationen är ett resultat av Kontigo Cares framgångsrika samarbete med Uppsala universitet där Fred Nyberg professor emeritus i biologisk beroendeforskning och docent Karl Andersson har bidragit med sin kunskap kring beroendesjukdomar respektive industrialisering av mätmetodsbaserad diagnostik.

”Att kunna ge stöd och vård vid rätt tidpunkt till patienter med beroendeproblematik är en fantastisk möjlighet att bryta destruktiva mönster innan de leder till återfall. Vår metod för återfallsprediktion representerar ett stort framsteg i den vetenskap som lägger grunden till prediktiv individualiserad beroendevård.” säger Professor Nyberg. Docent Andersson menar att ”Kontigo Care har återigen visat hur man genom gränsöverskridande samarbete snabbt och säkert kan ta avancerad AI till praktisk användning i vårdkedjan.”.

Previct Alcohol används idag i mer än 50% av Sveriges kommuners öppenvård, inom regional vård, av privata vårdaktörer och företagshälsovård. Nu även av A-Klinikka, en av Finlands största vårdaktörer för beroendevård samt i ett nyligen startat pilotprojekt med en beroendeklinik i Nederländerna. Markku Hämäläinen, forskningschef Kontigo Care AB, säger ”Jag är stolt över att vi kan förse Previct Alcohol med ytterligare ett proaktivt verktyg. Att stoppa ett återfall innan det inträffar sparar enormt mycket lidande för patienten och ger barn till missbrukare en nykter och närvarande förälder och samtidigt elimineras stora kostnader inom vården.

Redan idag finns återfallsprediktion inbyggt i Previct Alcohol. Alla användare, både nya och gamla, har tillgång till återfallsprediktion.

För mer information, vänligen kontakta: Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, tel 08-121 576 90, e-post certifiedadviser@redeye.se.