Previct sprids till fler svenska kommuner. Kontigo Care meddelar att ramavtal tecknats med tre kommuner i Sverige. Nu finns avtal med totalt 126 svenska kommuner.

Spridningen av eHälsoplattformen Previct fortsätter i Sverige. Ytterligare tre mindre kommuner med totalt ca 43 000 invånare har slutit avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets eHälsoplattform Previct[®] för förstärkt och prediktiv beroendevård. Inklusive dessa nya kommunkunder har Kontigo Care nu avtal med totalt 126 svenska kommuner som tillsammans omfattar drygt 3,7 miljoner invånare. Enligt nationell statistik innebär det att cirka 111 000 av dessa är alkoholister och därtill konsumerar cirka 370 000 personer alkohol på ett sätt som innebär hög risk för deras hälsa. Bolagets kontraktportfölj omfattar nu ca 43% av Sveriges kommuner.

Avtalen löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av Previct[®] sker fortlöpande. Kontigo Care bedömer att avtalen inom kort kommer generera successivt ökade intäkter för bolaget. Före tecknande av dessa nya avtal är total volym ca 450 aktiva licenser i Sverige.

”Vi ser ökat intresse för Previct i spåren av pågående Corona-pandemi och ser positivt på att tillväxten i antal licenser kommer fortsätta under den närmaste tiden. Efterfrågan för digital distansvård har förstärkts och samhällsdebatten kring beroendeproblematik relaterat till den pågående samhällskrisen gör att vi förväntar oss en ökad efterfrågan för vår eHälsolösning” säger Bolagets VD Ulf Kindefält.

För mer information, vänligen kontakta:  Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon:              +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 26 maj 2020, kl. 08:30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.