Ulrike Giers – Kontigo Care

Investor Relations

Investera i Kontigo Care

Ulrika Giers, VD Kontigo Care

Idag är det närmare en halv miljon svenskar som missbrukar eller har ett skadligt drickande av alkohol i Sverige. Motsvarande siffra för narkotika är 55 000 personer. De alkoholrelaterade kostnaderna för vård och behandling uppgår årligen till 15 miljarder kronor. Samhällskostnaderna uppgår totalt till mer än 100 miljarder. En sannerligen ofattbar summa. Till det kommer lidande för individer och familjer, vuxna som barn. Dessutom behöver vi addera siffror för spelberoende och andra missbruk. Motsvarande siffror finns tyvärr i nästan alla länder, vilket gör beroendeproblematik och behov av vård till en global fråga. 

Kontigo Care AB är drivande i det paradigmskifte som eHälsa inneburit för hälso- och sjukvården. Genom forskning och kvalitetssäkrad utveckling i nära samarbete med vårdgivare har bolaget skapat skalbara lösningar för en mer kostnadseffektiv och tillgänglig beroendevård, oberoende av behandlingsform. 

Med siktet inställt på Europa 

Kontigo Cares mål är att med hjälp av en enhetlig teknologisk plattform utveckla ett flertal eHälsolösningar som hjälper fler att tillfriskna och kontrollera sitt skadliga beroende. Fokus ligger för närvarande på B2B Sverige, Finland, Norge och Nederländerna. Det långsiktiga målet är att på global nivå kunna leverera lösningar som hjälper individer att bekämpa beroende och med hög precision kunna förutsäga återfall innan de ens har inträffat. 

Previct – en banbrytande eHälsoplattform

All utveckling sker in-house tack vare en hög samlad kompetens inom mjukvaruutveckling och datadriven forskning. Bolaget har sedan starten 2013 utvecklat och lanserat vad som idag är en banbrytande eHälsoplattform, Previct®, som består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar. Först ut var de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling. Sedan 2020 erbjuds även Previct Family för att ytterligare stödja socialtjänsten i behandling och uppföljning av familjeärenden. Under 2021 har dessutom en prototyp-applikation för att kunna detektera drognykterhet via AI-baserad analys av ögon tagits fram. Den kommer att vidareutvecklas under 2022 med målsättningen att starta en klinisk studie under senare delen av året. För oss är detta ett otroligt viktigt steg, då det finns en stor efterfrågan för en lösning som kan monitorera blandmissbruk.

Kompletterat med en drognykterhetsapplikation kommer bolagets eHälsolösning bli unik på en världsmarknad med tre olika tillämpningar av artificiell intelligens: ansiktsigenkänning för säkra nykterhetsmätningar, prediktioner för återfall samt ögonanalys för drognykterhet. 

Skalbarhet möjliggör snabb expansion 

Skalbarheten i Previct är mycket stor och möjligheterna att expandera till andra marknader utan att göra större investeringar är goda. Utöver internationell expansion breddas målgruppen för Previct genom ett samarbete med Oriola. I denna affärsmodell erbjuds arbetsgivare en enkel men effektiv och diskret behandling av beroendeproblematik. Previct öppnar tillsammans med Oriolas vårdtjänst online möjligheter att nå en större målgrupp som inte söker hjälp inom socialtjänst eller primärvård.

Sedan marknadsintroduktionen av Previct 2016 har Previct etablerat sig i 50 % av Sveriges 290 kommuner och delvis inom regional vård, privat beroendevård och företagshälsa. Previct är idag ett naturligt digitalt stöd för beroendevården i Sverige och väntas under det kommande året växa i Finland och etableras i Nederländerna. Målsättningen är att expandera till Tyskland under 2022 och senare även till Baltikum. 

Kliniska studier och patenterade digitala biomarkörer

Den forskning som bedrivits och den kliniska studie som genomförts tillsammans med bland annat Akademiska sjukhuset i Uppsala har resulterat i fyra publikationer i ansedda tidskrifter och i två patenterade digitala biomarkörer. Utöver dessa har hälsoekonomiska analyser med tydliga positiva utfall genomförts i flera svenska kommuner. Avsikten är att få fram liknande data från samarbetet i Nederländerna under 2022.

Sammanfattningsvis har Kontigo Care en ljus framtid med många tillväxtmöjligheter tack vare ett starkt team som med hög kompetens och djupt engagemang investerar i att förändra beroendevården. Detta i kombination med en produkt som bidrar till att rädda liv och familjer ger bolaget stor potential att expandera globalt. Stora framsteg har nåtts – men ännu större möjligheter ligger fortfarande framåt i tiden.

Välkommen att investera i Kontigo Care! 

Ulrika Giers, VD