Anja Peters – Kontigo Care

Investor Relations

Pressreleaser

Anja Peters, CFO Kontigo Care

Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Årsstämman i Kontigo Care AB (publ) avhölls den 21 juni 2022. Samtliga beslut fattades i enlighet med de förslag som presenterades i kallelsen. I sammandrag beslutades följande:

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2022

Regulatoriskt pressmeddelande

FORTSATT FOKUS PÅ TILLVÄXT

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Kontigo Care AB (publ), 556956–2795 (”Bolaget” eller ”Kontigo Care”) tisdagen den 21 juni 2022, kl 11:00 på Radisson Blue Hotell, Stationsgatan 4, 753 40 Uppsala. Inregistrering till stämman börjar kl 10.30. 

Läs mer

Patrik Byhmer föreslås som ny styrelseledamot i Kontigo Care

Regulatoriskt pressmeddelande

Kontigo Care AB (publ) meddelar idag att valberedningen beslutat föreslå Patrik Byhmer som ny styrelseledamot i Kontigo Care.

Läs mer

Kontigo Care publicerar årsredovisning 2021

Regulatoriskt pressmeddelande

Kontigo Cares årsredovisning för verksamhetsåret 2021 har idag publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2021

Regulatoriskt pressmeddelande

STARK AVSLUTNING AV 2021

Läs mer

Kontigo Care AB (publ): Byte av Certified Adviser till Redeye

Regulatoriskt pressmeddelande

Kontigo Care AB (publ) meddelar härmed att bolaget har ingått avtal med Redeye AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Redeye AB tillträder som Certified Adviser (CA) den 1 februari 2022. Fram till dess kommer Eminova Fondkommission AB att fortsatt agera Certified Adviser åt Kontigo Care AB (publ). För mer information, vänligen kontakta: Ulf Kindefält, Verkställande direktör, […]

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) Delårsrapport januari – september 2021

Regulatoriskt pressmeddelande

FORTSATT POSITIV UTVECKLING UNDER TREDJE KVARTALET

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) och ICT Health Support inleder samarbete för att erbjuda digital beroendevård i Sverige

Regulatoriskt pressmeddelande

eHälsotjänsten Previct är en digital lösning vilken används som stöd vid behandling av alkohol- och spelberoenden och, kommer framöver erbjudas på distans till arbetsgivare i Sverige av ICT Health Support där även en vårdtjänst kan adderas.

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) tecknar avtal med klinik i Nederländerna

Regulatoriskt pressmeddelande

Avtalet som är det första i Nederländerna har tecknats med beroendevårdskliniken Ready for Change. Avtalet löper över 9 månader med ett värde på ca 600.000 SEK.

Läs mer

Kontigo Care satsar på att vidareutveckla sin AI-baserade applikation för att monitorera drognykterhet

Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen i Kontigo Care beslutade vid dagens styrelsemöte att investera i en vidareutveckling av Bolagets AI-baserade applikation för ögonmonitorering av drognykterhet.

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) och A-klinikka OY tecknar ”Letter of Intent” för Tyskland och de Baltiska staterna

Regulatoriskt pressmeddelande

Det befintliga samarbetet med A-klinikka som distributör för eHälsotjänsten Previct på den finska marknaden utökas till ett samarbetsprojekt för etablering även på den tyska marknaden samt i Estland, Lettland och Litauen.

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2021

Regulatoriskt pressmeddelande

TILLVÄXTEN FORTSÄTTER UNDER ANDRA KVARTALET

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Årsstämman i Kontigo Care AB (publ) avhölls den 23 juni 2021 genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av de tillfälliga reglerna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Samtliga beslut fattades i enlighet med de förslag som presenterades i kallelsen. I sammandrag beslutades följande:

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2021

Regulatoriskt pressmeddelande

FORTSATT GOD LICENSTILLVÄXT UNDER FÖRSTA KVARTALET

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Kontigo Care AB (publ), 556956–2795 (”Bolaget” eller ”Kontigo Care”) onsdagen den 23 juni 2021. Styrelsen har med stöd av tillfälliga lagregler beslutat att årsstämman ska hållas genom förhandsröstning (poströstning).

Läs mer

Kontigo Care publicerar årsredovisning 2020

Regulatoriskt pressmeddelande

Kontigo Cares årsredovisning för verksamhetsåret 2020 har idag publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida

Läs mer

Kontigo Care offentliggör utfall av riktad nyemission om SEK 4,1 miljoner kronor

Regulatoriskt pressmeddelande

Kontigo Care AB (publ) offentliggör att den riktade nyemissionen om 4,1 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, som offentliggjordes den 15 februari 2021, är fulltecknad.

Läs mer

Kontigo Care genomför en riktad nyemission om SEK 4,1 miljoner kronor

Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen för Kontigo Care AB har beslutat att genomföra en riktad nyemission som inbringar en bruttolikvid om 4,1 miljoner kronor.

Läs mer

Rättelse av pressmeddelande: Kontigo Care AB (publ) Delårsrapport januari – december 2020

Regulatoriskt pressmeddelande

I pressmeddelandet som publicerades idag kl 08:30 CET så är länken till bolagets hemsida defekt. Det rättade pressmeddelandet presenteras nedan: STABIL TILLVÄXT UNDER 2020 TROTS PANDEMIN Kontigo Care AB redovisar här ett framgångsrikt år med god och stadig tillväxt. Coronapandemin har endast marginellt försvårat verksamheten. Pandemin har samtidigt medfört ett tydligt ökat intresse för digitala häl­solösningar. Kontigo Cares styrelse har beslutat om nyinvesteringar i förstärkt försäljningskapacitet och ökad forskningskompetens bl a i företagets drogprojekt. Kontigo Care har sedan slutet av 2020 noterat ett markant ökat intresse för bolaget från utländska investerare.

Läs mer

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Fyll i formuläret så får du en påminnelse när vi skickar ut ett nytt pressmeddelande.