Anja Peters – Kontigo Care

Investor Relations

Pressreleaser

Anja Peters, CFO Kontigo Care

Pressmeddelanden

Kontigo Care lanserar Previct[®] Safety, ett smart digitalt drogtest för den privata marknaden

Regulatoriskt pressmeddelande

Kontigo Care (publ) meddelar idag att bolaget vidareutvecklat drogapplikationen och lanserar Previct[®] Safety – ett digitalt drogtest anpassat för den privata marknaden

Läs mer

Kontigo Care tecknar strategiskt samarbetsavtal med Mehiläinen, verksam i Finland och internationellt

Regulatoriskt pressmeddelande

Kontigo Care AB (publ) meddelar idag att företaget inleder ett strategiskt samarbete med Mehiläinen OY, en av Finlands största aktörer inom privata social- och hälsovårdstjänster, för att utveckla SaaS tjänster till beroendevården.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Årsstämman i Kontigo Care AB (publ) avhölls den 28 maj 2024. Samtliga beslut fattades i enlighet med de förslag som presenterades i kallelsen. I sammandrag beslutades följande:

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2024

Regulatoriskt pressmeddelande

VI BÖRJAR ÅRET MED ATT LANSERA VÅR DROGAPPLIKATION FÖRE UTSATT TID

Läs mer

Kontigo Care (publ) publicerar årsredovisning 2023

Regulatoriskt pressmeddelande

Kontigo Cares årsredovisning för verksamhetsåret 2023 har idag publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Kontigo Care AB (publ), 556956–2795 (”Bolaget” eller ”Kontigo Care”) tisdagen den 28 maj 2024, kl 11:00, hos Kontigo Care AB, Bangårdsgatan 4A, 753 20 Uppsala. Inregistrering till stämman börjar kl 10.30.

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) offentliggör utfall i riktad nyemission

Regulatoriskt pressmeddelande

Extra bolagsstämma i Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) beslutade den 2 april 2024 om en riktad kontant nyemission av aktier till bolagets största aktieägare, ShapeQ GmbH (den ”Riktade Emissionen”). Samtliga 4 565 217 aktier tecknades och tilldelades i enlighet med bolagsstämmans beslut. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget cirka 10,5 MSEK före avdrag av emissionskostnader.

Läs mer

Kontigo Care uppdaterar finansiell kalender

Regulatoriskt pressmeddelande

Kontigo Care (publ) senarelägger datum för publicering av årsredovisning

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Extra bolagsstämma i Kontigo Care AB (publ) har den 2 april 2024, med erforderlig majoritet, fattat beslut om riktad nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag som presenterades i kallelsen till stämman.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Kontigo Care AB (publ), 556956–2795 (”Bolaget” eller ”Kontigo Care”) tisdagen den 2 april 2024, kl. 13:00 hos Kontigo Care AB, Bangårdsgatan 4A, 753 20 Uppsala. Inregistrering till stämman börjar kl. 12.30.

Läs mer

Styrelsen i Kontigo Care AB (publ) föreslår en riktad nyemission av aktier motsvarande högst cirka 10,5 MSEK

Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen i Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo” eller ”Bolaget”) meddelar i dag att Bolagets styrelse föreslår att en extra bolagsstämma beslutar om en riktad kontant nyemission om högst 4 565 217 aktier till Bolagets största aktieägare till en teckningskurs om 2,30 SEK per aktie (den ”Riktade Emissionen”). Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget högst cirka 10,5 MSEK före avdrag av emissionskostnader. Styrelsen har föreslagit att den Riktade Emissionen beslutas av en extra bolagstämma som avses äga rum den 2 april 2024. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att utfärdas separat.

Läs mer

Kontigo Care utser Pareto Securities AB till likviditetsgarant

Regulatoriskt pressmeddelande

Kontigo Care AB (publ) har idag utsett Pareto Securities AB till likviditetsgarant för bolagets aktie som är noterad på First North Growth Market under kortnamnet KONT. Syftet med bolagets partnerskap med Pareto är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och möjliggöra större handel i aktien, dvs att öka aktiens likviditet. Likviditetsgarantåtagandet påbörjas fredag 2024-02-09. […]

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2023

Regulatoriskt pressmeddelande

VI AVSLUTAR KVARTALET MED DET POSITIVA RESULTATET FRÅN DE KLINISKA STUDIERNA OCH INVESTERAR STORT I UTVECKLINGEN AV VÅR DROGAPPLIKATION OCH MDR-KLASSIFICERINGEN AV VÅRA PRODUKTER

Läs mer

Kontigo Cares styrelseledamot Patrik Byhmer har gått bort

Regulatoriskt pressmeddelande

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) meddelar idag med stor sorg att vår mycket uppskattade styrelseledamot Patrik Byhmer har gått bort

Läs mer

Kontigo Care övertar ansvaret för den finska marknaden

Regulatoriskt pressmeddelande

Kontigo Care har efter noggrann analys beslutat att själva överta ansvaret för distributören A-Klinikkas kunder i Finland from 1 januari 2024

Läs mer

Kontigo Care – eHälsosystemet Previct® Alcohol minskar risken för återfall

Regulatoriskt pressmeddelande

Kontigo Care redovisar resultat från sin uppföljning på sex års patientdata och konstaterar att Previct Alcohol minskar risken för återfall.

Läs mer

Kontigo Care rapporterar positivt utfall från kliniska studier

Regulatoriskt pressmeddelande

Kontigo Care AB (publ) meddelade idag att dataanalysen har slutförts för de två studierna avseende utvecklingen av en ny applikation för monitorering av drog och läkemedelsberoende med hjälp av mobiltelefonkamera, med gott resultat

Läs mer

Kontigo Care AB (publ) offentliggör utfall i riktad nyemission

Regulatoriskt pressmeddelande

Extra bolagsstämma i Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) beslutade den 6 november 2023 om en riktad kontant nyemission av aktier till en krets om sexton investerare (den ”Riktade Emissionen”). Samtliga 3 660 000 aktier tecknades och tilldelades i enlighet med bolagsstämmans beslut. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget cirka 9,15 MSEK före avdrag av emissionskostnader.

Läs mer

Kontigo Care och Ljung & Sjöberg inleder ett strategiskt samarbete inom alkohol och drogproblematik i näringslivet

Regulatoriskt pressmeddelande

Ett strategiskt samarbete inleds med Ljung & Sjöberg vars fokus är alkohol- och drogproblem, spelberoende och medberoende på arbetsplatsen.

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Extra bolagsstämma i Kontigo Care AB (publ) har den 6 november 2023, med erforderlig majoritet, fattat beslut om riktad nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag som presenterades i kallelsen till stämman.

Läs mer

Prenumerera på pressmeddelanden och nyhetsbrev

Fyll i formuläret så får du en påminnelse när vi skickar ut ett nytt pressmeddelande eller ett nyhetsbrev.

Vi följer de aktuella GDPR-reglerna och lagarna inom EU. Det innebär att du aktivt måste godkänna cookies för marknadsföring för att kunna starta prenumerationen. Du kan ändra ditt medgivande efter att du har startat prenumerationen.

Genom att fylla i dina e-postuppgifter godkänner du att Kontigo Care sparar dina uppgifter för framtida utskick från företaget.